Aparte opvang voor moeilijke kinderen

Binnen de jeugdzorg komen nog dit jaar gesloten behandelplaatsen in internaten beschikbaar, met voorrang voor kinderen tot en met twaalf jaar. Daarmee moet het opsluiten van gedragsgestoorde, niet-criminele kinderen en jongeren in een jeugdgevangenis worden teruggedrongen.

Dit schrijven minister Donner (Justitie) en staatssecretaris Ross (Volksgezondheid) in een vertrouwelijk conceptrapport van begin deze maand. Het definitieve rapport wordt eind deze week openbaar gemaakt. De nieuwe Wet op de jeugdzorg, die deze maand is ingegaan, wordt aangepast, zodat ,,vrijheidbenemende en dwangmaatregelen'' ook binnen de jeugdzorg mogelijk worden.

Vanuit de politiek en de maatschappij is kritiek op het `samenplaatsen' van niet-criminele en criminele jongeren. Donner en Ross reageren ook op het vorig jaar juni verschenen rapport een werkgroep die adviseerde een einde te maken aan het `samenplaatsen'.

In de vijftien justitiële jeugdinrichtingen werd op 1 januari 2003 iets minder dan de helft van de 2.400 plaatsen bezet door kinderen die een ernstig delict hadden gepleegd. De overige plaatsen werden bezet door kinderen die geen delict hebben gepleegd, maar die door de kinderrechter onder toezicht zijn gesteld. Veel niet-criminele kinderen en jongeren (695 in 2003) worden in een justitiële jeugdinrichting ondergebracht om een crisisperiode te overbruggen. Zij hebben crisisinterventie nodig, nadere diagnostiek of behandeling. De bedoeling is dat zij binnen twaalf weken de jeugdinrichting verlaten. Omdat er binnen de jeugdzorg geen plaats voor hen is, blijven zij in de praktijk vaak veel langer – in 2003 bleef 60 procent langer dan twaalf weken.

De bewindslieden willen om te beginnen de doorstroom van deze kinderen bevorderen door, naast het aantal gesloten plaatsen, ook het aantal open behandelplaatsen in internaten uit te breiden. Ook moeten er meer ambulante behandelingen komen, waarbij het kind thuis woont en het gehele gezin bij de therapie wordt betrokken.

De bewindslieden noemen in hun conceptrapport geen termijn waarbinnen alle niet-criminele kinderen buiten de justitiële jeugdinrichting moeten worden opgevangen en behandeld. Volgens de prognose van de werkgroep vorig jaar zal het enkele jaren duren voordat de capaciteit voldoende is uitgebreid. Tot die tijd worden gedragsgestoorde kinderen en jongeren in de justitiële jeugdinrichtingen ,,zoveel mogelijk gescheiden van de jeugdigen met een strafrechtelijke titel''.

SAMENPLAATSEN: pagina 7

    • Sheila Kamerman