Duitsland laat vervuild slib in Rijn stromen

Duitsland is deze week, met instemming van Nederland, begonnen met het lozen van verontreinigd slib in de Rijn, door het over de stuw bij het Zuid-Duitse Iffezheim te zetten. Het slib bevat het kankerverwekkende hexachloorbenzeen.

Nederland had Duitsland eerder gevraagd hiervan af te zien, omdat het vervuiling van de Rijn op Nederlands grondgebied vreest. Milieugroepen in Nederland en Duitsland maken eveneens bezwaar. Ook de Rotterdamse haven vreest dat het slib in de haven zal neerslaan, wat extra moeilijkheden met zich meebrengt bij baggerwerk.

Het gaat om slib met `oud vuil' dat ooit langdurig is geloosd door een chemische fabriek in de buurt van het Zwitserse Basel. Het heeft zich opgehoopt voor de stuw in de Rijn bij Iffezheim, waar het de doorgang van de scheepvaart belemmert.

Minister Peijs (Verkeer en Waterstaat, CDA) heeft nu toch ingestemd met het `op stroom zetten' van het slib. De Duitsers hebben Nederland de garantie gegeven dat zij geen baggerspecie zullen gebruiken die meer is vervuild met hexachloorbenzeen dan het rivierslib dat nu ook al dagelijks met de Rijn wordt meegevoerd. Hexachloorbenzeen (hcb) is een giftige en kankerverwekkende stof, en geldt volgens de Europese Kaderrichtlijn Water als een ,,prioritair gevaarlijke stof''.

,,Duitsland heeft aangegeven dat op grond hiervan geen negatieve effecten te verwachten zijn op Nederlands grondgebied'', aldus het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Zwaar vervuild slib zullen de Duitsers opslaan bij de stuw van Iffezheim. Ook zal er intensief worden gecontroleerd op de aanwezigheid van hcb in de Rijn tot en met Lobith.

De waterbeheerder in de Zuid-Duitse deelstaat Baden-Württemberg, waar Iffezheim ligt, gaat in totaal ongeveer 335.000 kubieke meter baggerspecie stroomafwaarts de Rijn in sturen. Deze partijen slib zijn vervuild als gevolg van lozingen in de periode 1960-1985 en worden om die reden Altlasten genoemd, ofwel historische vervuilingen. Sinds 1986 is al drie miljoen kubieke meter vervuild slib in de stuw gebaggerd en opgeslagen in een depot naast de stuw.

Nederland heeft in internationaal verband erop aangedrongen dat binnenkort alle vervuilde waterbodems op hot spots in de Rijn worden gesaneerd. Daarover is wel overeenstemming bereikt, aldus het ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Twee Nederlandse milieuorganisaties, de Stichting Reinwater en Stichting de Noordzee, dienen nu een klacht in bij de Europese Commissie tegen de lozingen van vervuild slib door de Duitse deelstaat in de Rijn.