Slechte controle van AIVD-tolk/vertalers 2

In het hoofdartikel `Turkse remigratie' (NRC Handelsblad, 10 januari) staat: ,,Voor een werkgever hoort alleen van belang te zijn hoe goed iemand is gekwalificeerd, niet wat voor godsdienst, culturele of etnische achtergrond iemand heeft. Ook de overheid zou minder stil moeten staan bij de vermeende gebreken of deugden van de cultuur van immigranten dan bij hun bereidheid tot en geschiktheid voor werk''. Twee stoere zinnen die beide overigens hetzelfde beweren die geen tegenspraak lijken te dulden.

Aardig is daarom dat die tegenspraak vier pagina's eerder in diezelfde krant in ruime mate is te vinden. Ter illustratie een aantal citaten uit het artikel `Betrouwbaarheid tolk lastig controleerbaar': ,,Het probleem ligt gevoelig, maar de vraag naar de betrouwbaarheid van allochtone medewerkers op informatiegevoelige posities is niet nieuw''. [...] werd de vraag opgeworpen of er niet meer Turken en Koerden bij de politie moesten komen''. Een Rotterdamse officier van justitie wees op het gevaar van corruptie daarbij en ,,verklaarde dat uit het feit dat in een belangrijk deel van de Turkse en Koerdische gemeenschap de clan allesbepalend is''.

Ook prof. Van Kalmthout wijst in datzelfde artikel op het gebrek aan objectiviteit en betrouwbaarheid bij tolken, in dit geval verband houdend met culturele loyaliteiten of met de politieke, ideologische of religieuze achtergrond van iemand. Kortom, de werkelijkheid is kennelijk iets gecompliceerder dan de NRC-commentator ons wil doen geloven.

    • A.J. Derksen Kapelle