SOCIALE PREMIES TOELICHTING

Met ingang van 1 januari 2005 worden de uitkeringen op grond van een aantal socialeverzekeringswetten aangepast. Het bruto wettelijk minimumloon blijft op het niveau van juli 2004. Daarom veranderen de brutobedragen van de uitkeringen die aan het brutominimumloon zijn gekoppeld dus ook niet.

De bedragen van de uitkeringen die gekoppeld zijn aan het nettominimumloon veranderen wel wegens wijzigingen in de premies en belastingen. Daarnaast is er de extra tegemoetkoming aan AOW-gerechtigden van 5 euro bruto per maand.

De wijzigingen leiden ertoe dat bijvoorbeeld de netto-uitkering van een echtpaar waarvan beide partners 65 jaar of ouder zijn en alleen AOW ontvangen, met 0,44 euro per maand daalt, in vergelijking met de uitkering vanaf 1 juli 2004. De totale netto-uitkering voor een echtpaar komt daarmee op 1.155 euro (exclusief vakantietoeslag) per maand. Iedere partner ontvangt 50 procent van dit bedrag. Dit echtpaar krijgt daarnaast samen ongeveer 8,60 euro netto per maand extra als tegemoetkoming en komt dan per saldo uit op een stijging van ruim 8 euro per maand. De netto-uitkering van alleenstaande AOW'ers stijgt met bijna 6 euro. De extra tegemoetkoming komt voor de alleenstaande AOW'er uit op ongeveer 3,50 euro netto per maand. Hiermee komt per saldo de stijging uit op ongeveer 9,50 euro per maand. Dit geldt voor AOW-gerechtigden zonder aanvullend pensioen en met een ziekenfondsverzekering.

De grondslag van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong), op basis waarvan de uitkering wordt berekend, is per 1 januari 2005 gelijk gebleven.

Ook de grondslagen voor Wajong-gerechtigden beneden de 23 jaar, die worden afgeleid van de minimumjeugdlonen, zijn gelijk gebleven

Voor het deel van de premie dat ten gunste komt van het wachtgeldfonds is een vervangende premie vastgesteld. De vervangende premie wordt onder meer ingehouden over uitkeringen op grond van de WW, de ZW, en de WAO en over de toeslag op grond van de Toeslagenwet.

De vervangende premie, waarvoor dit jaar geen franchise geldt, komt ten laste van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) en is voor het jaar 2004 vastgesteld op 1, 89 procent. Wanneer het UWV de uitkering via de werkgever uitbetaalt, wordt het bedrijfstakpercentage toegepast.

Voor de gedifferentieerde WAO-premie is in verband met de premieheffing over uitkeringen eveneens een vervangende premie vastgesteld. Deze rekenpremie WAO bedraagt 1,67 procent.

De gemiddelde nominale rekenpremie ZFW bedraagt 71,84 euro per jaar per volwassene. Voor meeverzekerde kinderen is geen premie verschuldigd. De premie ZFW over AOW-uitkeringen bedraagt 8,20 procent en over aanvullend pensioen 6,20 procent.