MINIMUMLOON TOELICHTING

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon blijven per 1 januari 2005 ongewijzigd in vergelijking met 1 januari 2004. Dit is het gevolg van het besluit van het kabinet het wettelijk minimumloon in 2005 te bevriezen. De onderstaande brutobedragen gelden voor heel 2005. Anders dan gebruikelijk volgt er geen halfjaarlijkse aanpassing per 1 juli 2005.

De nettobedragen zijn, anders dan de brutobedragen, niet wettelijk bepaald. Ze kunnen per bedrijfstak of bedrijf verschillen.

Dit komt door verschillen in inhoudingen op het loon, onder meer in verband met de premieheffing voor de sociale zekerheid.

Wijzigingen in de nettobedragen in vergelijking met 1 januari 2004 zijn een gevolg van wijzigingen in de belastingen en premies per 1 januari 2005.

In de nettobedragen zijn pensioen- en VUT-premies buiten beschouwing gelaten, evenals de nominale premies voor de Ziekenfondswet. De bedragen geven daarom alleen een globale aanduiding.

De nettobedragen zijn berekend voor een alleenstaande werknemer, die is geboren in 1948 of daarna. De genoemde bedragen hebben betrekking op iemand zonder kinderen. Geen rekening is gehouden met de heffingskorting waar een eventuele partner recht op heeft.