Bijdrage voor Wad blijft half miljard

Het kabinet wil de bijdrage aan het Waddenfonds nog niet met 300 miljoen euro verhogen, zoals de Tweede Kamer had gevraagd. Dat is gisteren na afloop van de ministerraad bekendgemaakt.

De meest betrokken ministers in het kabinet, Dekker (VROM, VVD), Veerman (Landbouw, CDA), Peijs (Verkeer, CDA) en Brinkhorst (Economische Zaken, D66) vinden het noodzakelijk te onderzoeken of een hogere bijdrage ook werkelijk nodig is. Ze stellen voor om ,,vijf jaar voor afloop van het fonds te bekijken of verlenging van de looptijd en daarmee verhoging nodig en gewenst is''. Dit betekent, als de Tweede Kamer hiermee akkoord gaat, dat er de komende vijftien jaar maximaal 500 miljoen euro beschikbaar komt.

In het eerder dit jaar verschenen rapport van de adviescommissie-Meijer over de gaswinning in het Waddengebied werd een fonds met de omvang van bijna 800 miljoen bepleit. De aanbevelingen van Meijer werden beschouwd als een doorbraak die de stilstand van de afgelopen jaren zou opheffen. Met de 800 miljoen zou gedurende de komende twintig jaar de kwaliteit van de natuur op peil moeten worden gebracht en de ontwikkeling van duurzame economie worden gestimuleerd. Volgens de commissie-Meijer ging het om een complete deal: gas winnen, stoppen met de kokkelvisserij en tegelijkertijd een fonds stichten. In een eerste reactie op het rapport verlaagde het kabinet de bijdrage aan het Waddenfonds direct tot 500 miljoen.

Die ingreep leidde begin vorige maand tot grote ontevredenheid onder de Kamerleden. Minister Dekker wees hen er op dat ,,ook 500 miljoen een gigantisch bedrag is''. De kleinste regeringspartij D66 diende desondanks een motie in om de bijdrage weer op 800 miljoen te brengen. Die motie werd met een grote meerderheid aangenomen. D66 spreekt van ,,gekruidenier'' en wil niet dat de motie wordt genegeerd. PvdA-kamerlid Samsom wil direkt na het reces van de Kamer, midden januari, weer met minister Dekker over het besluit spreken. ,,Wat Meijer en zijn commissie hebben voorgesteld is een pakket. Als het kabinet daar nu een onderdeeltje uit licht en verandert dan ga ik er van uit dat het CDA en D66 de gaswinning niet meer zullen steunen'', aldus Samsom, zelf tegenstander van gaswinning. Het ergert hem dat waar Meijer wel een onderbouwing leverde voor de 800 miljoen euro, noch minister Dekker in november, noch het kabinet nu, de verlaging met 300 miljoen toelichten. Acht natuurorganisaties zijn tegen de gaswinning, vooral wegens onzekerheid over bodemdaling.