Zorgvuldigheidseisen voor `laatstewilpil' 1

Het zelfbeschikkingsrecht gaat uit van de vrijheid van ieder mens om over zijn eigen leven en dood te beschikken. De overheid heeft niet de taak om de mens tegen zichzelf te beschermen. Ook derden mogen hun eigen ideeën niet opdringen, hetgeen met betrekking tot euthanasie en zelfdoding nog regelmatig door menige christelijke groepering geschiedt.

Het is voor vele jongeren niet duidelijk hoe uitzichtloos en zinloos het leven voor een oudere kan worden. Er komt een moment dat hij/zij het verder moeten leven als ondraaglijk, uitzichtloos, onaanvaardbaar en/of zinloos ervaart. De bejaarde wenst dan meestal dat zijn dood onverwachts, snel en pijnloos zou geschieden.

Het is uitsluitend voor deze groep mogelijk 70-plussers dat de `pil van Drion' noodzakelijk is. Natuurlijk dienen voor het verkrijgen van de `pil' duidelijke medische en juridische eisen gesteld te worden, zoals dat ook voor euthanasie is geschied. De belangrijkste zorgvuldigheidseisen voor zelfdoding door ouderen zijn analoog aan die van vrijwillige euthanasie.

Hoewel de bejaarde zelf beslist, zal een andere terzake deskundig persoon de zorgvuldigheidseisen dienen te controleren. Het zullen vooral huisartsen zijn die hier bemoeienis mee krijgen. Zij zijn degenen die de problemen van hun patiënten het beste vakkundig en objectief kunnen beoordelen.

De zorgvuldigheidseisen zijn mijns inziens:

1. De bejaarde dient een schriftelijke verklaring te overleggen dat hij vrijwillig en weloverwogen te zijner tijd een snelle zachte dood verkiest boven een zijns inziens onaanvaardbare levenssituatie.

2. Hij moet eveneens schriftelijk hebben vastgelegd dat zijn eigen gewenste toekomstige dood niet een bevlieging is, maar nu al reeds een duurzaam en standvastig verlangen is.

3. Zodra het verder moeten leven voor de bejaarde uitzichtloos is geworden, ten gevolge van welke oorzaken dan ook, dient hij zijn huisarts daarvan te kunnen overtuigen.

4. Bij zelfdoding zal de hulp van de huisarts ook nodig zijn bij het toegankelijk maken van doeltreffende middelen.

5. De betrokken huisarts zal over elk geval een medisch dossier moeten bijhouden ten behoeve van de gemeentelijke lijkschouwer.

    • Dr. Ir. G.M.M. Houben