Vrije schoolkeuze versterkt segregatie

De segregatie in het onderwijs neemt toe door de grotere vrijheid van ouders zelf een school te kiezen. Ook toenemende marktwerking in het onderwijs versterkt de scheiding tussen bevolkingsgroepen.

Dat schrijft het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in het vandaag verschenen rapport Ouders over opvoeding en onderwijs. Volgens het SCP is deze trend de keerzijde van het overheidsbeleid dat erop gericht is ouders meer vrijheid te geven zelf een school te kiezen.

Vroeger kozen ouders voor hun kinderen meestal een school binnen de eigen levensovertuiging, bijvoorbeeld een rooms-katholieke of openbare school. Nu beslissen zij steeds vaker aan de hand van sociaal-economische factoren. Daardoor, concludeert het SCP, ontstaan scholen met veel kinderen van hoogopgeleide ouders en andere scholen waar de meeste ouders lager opgeleid zijn, waaronder veel zogeheten zwarte scholen.

In de praktijk, schrijft het SCP, zullen scholen met veel individueel onderwijs en een breed samengesteld programma veel kinderen van hoogopgeleide ouders trekken. Scholen die meer op prestaties en discipline gericht zijn, zullen steeds aantrekkelijker worden voor allochtone en laagopgeleide Nederlandse ouders. Het valt de onderzoekers wel op dat, ongeacht de categorie, vooral jónge ouders prestaties van hun kinderen willen en daar hun schoolkeuze op afstemmen.

In 1990 had 7 procent van de ouders in het basisonderwijs en 8 procent in het voortgezet onderwijs geen enkele levensbeschouwelijke voorkeur bij de schoolkeuze. Tien jaar later was dat percentage toegenomen tot 15 in het basis- en ruim 20 in het voortgezet onderwijs. Overigens heeft een op de drie ouders van Turkse of Marokkaanse afkomst een voorkeur voor islamitisch onderwijs.

In 1979 koos nog 87 procent van de rooms-katholieke ouders voor een school uit de eigen zuil, vorig jaar was dit nog 67 procent. Het percentage niet-gelovige ouders dat toch voor een confessionele school kiest is in die jaren gestegen van 27 tot 44. Volgens het SCP is het aantal christelijke scholen in Nederland ,,aan de hoge kant''. De vraag naar deze scholen is veel kleiner dan het aanbod. Aan islamitische scholen is juist weer een gebrek, met name in de grote steden, waar veel moslims wonen.

Het SCP baseert deze conclusies op een enquête onder 1.200 ouders. Volgens de onderzoekers zijn de sfeer en bereikbaarheid van de school doorslaggevend in de schoolkeuze. De levensbeschouwelijke richting van een school is minder belangrijk. Overigens zeggen ouders meestal dat de kwaliteit van de school het belangrijkste argument is om voor een school te kiezen.

Een meerderheid van de ondervraagde ouders (53 procent) vindt dat de school een opvoedkundige taak heeft. Zo moet zij kinderen volgens de ouders kennis van politiek en andere culturen bijbrengen.

NIET RK, MAAR OSMpagina 2