Webcongres: Er moet geen anti-immigratiepartij komen

Deelnemers aan het webcongres, het online dscussieplatform op www.nrc.nl/webcongres bogen zich over de stelling: het is voor het kanaliseren van onvrede goed als er een anti-immigratiepartij komt. Ruim 60 procent wil daar niets van weten.

Oneens

Frank Backer, Hoofddorp: ,,Politieke one-issue-partijen zijn een doodlopende weg. Het kanaliseren van onvrede, zo dat al via een dergelijke partij zou kunnen, is een te beperkt doel. Een partij op basis van de islam biedt wellicht een betere weg om de publieke discussie te structureren.''

Simon Breider, Groningen: ,,Gezien het huidige populistisch-politieke klimaat in Nederland is het onverstandig dat er zo'n partij komt. Het is niet denkbeeldig dat zo'n partij zich meteen schaart in de top-drie, profiterend van de xenofobe onderbuikgevoelens van een groot deel van de Nederlandse bevolking.''

Bas Boorsma, Bussum: ,,Het accepteren of zelfs aanmoedigen van de oprichting van een dergelijke partij zal leiden tot normalisering van ideeën die de multiculturele samenleving alleen maar verder schaden. Het voorstel komt me voor als theoretisch valide, maar in de praktijk gevaarlijk naïef.''

Frank Waarsenburg, Zoetermeer: ,,Het weren van immigranten is geen oplossing van problemen. Het echte probleem is gebrek aan respect (vanuit Nederlandse kant) en ondergronds racisme: probeer maar eens met de naam Mohammed te solliciteren.''

Holly Moors, Haren: ,,Het Vlaams Blok bleek ook niet bepaald stabiliserend te werken, dus zo'n partij heeft geen enkel positief effect. Vreemdelingenhaat is nu niet acceptabel en zou dat nooit moeten worden, ook niet door een beschaafd ogende partij te accepteren die haat moet legitimeren.''

Jakob van den Brink, Echten: ,,Een partij die zich inspant om immigranten te weigeren op grond van ras, afkomst of levensovertuiging kan zich binnen de rekbare grenzen van het Balkenende-fatsoen zeker fatsoenlijk noemen maar is niet beschaafd.''

Tjakke Schuringa, Amstelveen: ,,Wij moeten ons realiseren dat onze bevolking al sinds vele eeuwen is samengesteld uit autochtonen en immigranten. Veel Nederlandse familienamen zijn daarop terug te voeren. Nu anti-immigatie zijn is strijdig met onze historie.''

Rudy Schreijnders, Amsterdam: ,,Is het voor het kanaliseren van onvrede goed dat er een racistische of fascistische partij komt? Lijkt me net zo'n onzin als een anti-immigratiepartij om dat te bereiken.''

Louis Logister, Nijmegen: ,,Er is in Nederland meer behoefte aan politieke partijen die aandacht besteden aan en zich inspanningen getroosten voor succesvolle immigratie.''

S.I.E. Blok, Voorschoten: ,,Omdat in het democratische spel allerlei belangen tegen elkaar afgewogen moeten worden, blijken in het algemeen single-issue-groepen grote moeite te hebben met democratisch gedrag. Een democratische anti-immigratiepartij vormt dan ook een tegenspraak in zichzelf.''

Eens

Jeroen v.d. Meulen, Leiden: ,,Het lijkt mij een goede ontwikkeling als een dergelijke partij wordt opgericht en in de Tweede Kamer vertegenwoordigd wordt. Evenzo zou ik het toejuichen als er een `moslimpartij' komt. Hier raken zeer vele prangende vragen elkaar.''

Gerard Bader, Amsterdam: ,,De noodzaak tot versobering van het sociale stelsel is vooral veroorzaakt door de massale import van een tweede onderklasse. De autochtonen die daar de meeste rechten aan konden ontlenen zijn de klos. De daardoor ontstane veenbrand in te dammen via een heldere stellingname is daarom van essentieel belang.''

Hennie van IJzerloo, Hilversum: ,,Hoewel ik persoonlijk huiver voor het gedachtegoed van een dergelijke partij, denk ik dat het goed is dat ook deze beweging zich binnen de grenzen van de rechtsstaat kan uiten. Ontkennen dat deze stroom bestaat of nog slechter, negeren van hun gedachtegoed zal uiteindelijk leiden tot een radicale buitenparlementaire pressiegroep.''

Harold de Wit, Zoetermeer: ,,De afgelopen decennia is door eerdere kabinetten alle ruimte en tolerantie voor verdere groei van het aantal `economische' asielzoekers volledig opgebruikt. Het is wellicht goed als de bevolking door het uitbrengen van een stem duidelijk kan maken dat het met de immigratie wel mooi is geweest.''

Roel Hogervorst, Gouda: ,,Nederland is nu al overbevolkt, maar heeft door de stagnerende bevolkingsgroei onder de autochtonen en de aankomende vergrijzing ook immigranten nodig. Een dilemma, dat nog gevoeliger ligt door de immigratie van grote groepen kansarmen. Om het debat hierover goed te voeren, is ook een democratische anti-immigratiepartij nodig.''

Maurice Ackermans, 's-Hertogenbosch: ,,Geef ruimte aan de eigenheid van groepen. Van al die diverse groeperingen moet echter eerbiediging van de Nederlandse Grondwet en respect voor de democratische principes worden geëist.''