De conclusies van Brussel

De regeringsleiders van de 25 lidstaten van de Europese Unie hebben tijdens hun tweedaagse bijeenkomst in Brussel onder andere de volgende conclusies getrokken over de toetreding van Turkije tot de Unie:

De onderhandelingen kunnen op 3 oktober 2005 worden geopend.

De gezamenlijke doelstelling van de onderhandelingen is toetreding.

Deze onderhandelingen zijn een open proces waarvan de uitkomst niet vooraf kan worden gegarandeerd.

Als Turkije niet in staat is om volledig aan alle verplichtingen van het lidmaatschap te voldoen, moet ervoor worden gezorgd dat het land door middel van zo hecht mogelijke banden volledig verankerd blijft in de Europese structuren.

In geval van een ernstige en voortdurende schending van de beginselen van vrijheid, democratie, eerbiediging van de mensenrechten en de fundamentele vrijheden en de rechtsstaat waarop de Europese Unie is gegrondvest, zal de Europese Commissie op eigen initiatief of op verzoek van één derde van de lidstaten van de Europese Unie de opschorting van de onderhandelingen aanbevelen en de voorwaarden voor een eventuele hervatting voorstellen.

Er kunnen lange overgangsperioden, afwijkingen, specifieke regelingen of permanente vrijwaringsclausules worden overwogen voor gebieden zoals vrij verkeer van personen, structuurbeleid en landbouw. Het besluitvormingsproces ten aanzien van de uiteindelijke invoering van het vrij verkeer van personen moet ruimte laten voor een maximale rol van de afzonderlijke lidstaten.

De bevestiging van de Turkse regering dat zij voor het begin van de onderhandelingen over de toetreding het verdrag zal ondertekenen dat de bestaande douane-unie met de Europese Unie met de tien nieuwe landen uitbreidt (inclusief de Republiek Cyprus) wordt verwelkomd.

Parallel aan de toetredingsonderhandelingen zal de Europese Unie een intensieve politieke en culturele dialoog aangaan. Bij deze brede dialoog zal ook het maatschappelijk middenveld worden betrokken teneinde het wederzijds begrip te verbeteren door mensen samen te brengen.