`Meer armslag bij euthanasie'

Hulp bij zelfdoding door artsen aan mensen die `lijden aan het leven' kan gerechtvaardigdheid zijn. Er is onvoldoende reden deze hulp principieel buiten het medisch domein van artsen te plaatsen. Dit stelt de commissie-Dijkhuis in een advies aan de artsenorganisatie KNMG. De commissie werd drie jaar geleden door de KNMG ingesteld naar aanleiding van de zaak-Brongersma. In die zaak stelde de Hoge Raad in 2002 juist vast dat het ,,uitdrukkelijk niet de bedoeling'' van de euthanasiewet is dat artsen mensen die niet ernstig ziek zijn, maar het leven zelf ondraaglijk vinden, bij zelfdoding helpen.

De huisarts van oud-senator Brongersma had hem in 1998 helpen overlijden omdat Brongersma, 86 jaar oud en der dagen zat, ernstig leed aan het moeten doorleven. De Hoge Raad wees dat opvallend principieel af, mede op basis van eerdere arresten, waarin de geest van de euthanasieregelgeving juist steeds ruimer was geïnterpreteerd.

Zo was in het zogeheten Chabot-arrest ook psychisch lijden als grond voor euthanasie erkend. Het ging toen evenwel om psychisch zieke mensen, stelde de Hoge Raad in het Brongersma-arrest. Nooit was bedoeld dat ook bij afwezigheid van ,,medisch geclassificeerde lichamelijke of psychische ziektes of aandoeningen euthanasie is toegestaan''.

De commissie-Dijkhuis, onder leiding van emeritus hoogleraar klinische psychologie en psychotherapie Jos Dijkhuis, stelt nu dat het domein van de arts ruimer, zij het niet onbegrensd is.

De commissie geeft daarvoor vijf argumenten: de bron voor het lijden is niet bepalend voor de mate waarin het lijden door de patiënt wordt ervaren; de huidige juridische begrenzing lost de problemen waar artsen in de praktijk mee te maken krijgen niet op; artsen zijn ook deskundig over `lijden aan het leven'; artsen hebben recht op een zekere mate van vrijheid als zij beslissen in hoeverre zij zich met verzoeken om hulp van patiënten willen inlaten, mits zij deskundig zijn'; en tot slot het verzoek om hulp bij zelfdoding omdat men lijdt aan het leven, zal in de toekomst toenemen, omdat mensen mondiger zijn geworden en steeds meer op hun autonomie staan.

De commissie pleit niet voor een wijziging van de euthanasiewet.

euthanasie: pagina 3