Corporaties willen druk van overheid

De overheid moet meer druk uitoefenen op woningcorporaties en gemeenten, zodat meer huurwoningen worden gebouwd. Dat willen de corporaties, die tien jaar geleden nog verzelfstandigd werden.

Dat zegt W. van Leeuwen, voorzitter van corporatiekoepel Aedes. Bij Aedes zijn de 552 Nederlandse woningcorporaties aangesloten, samen goed voor 2,4 miljoen huurhuizen. Voor elke woning die nu vrijkomt, zijn bijna honderd gegadigden en de gemiddelde wachttijd is ruim drie jaar, zo werd gisteren bekend.

,,Als er lokaal meer druk op corporaties komt, zullen zij ook in staat blijken te zijn om sneller en ondernemender op te treden dan nu'', zegt Van Leeuwen.

De corporaties staan onder toenemende druk uit Den Haag om snel meer te bouwen, nu de cijfers over stagnatie op de woningmarkt, oplopende wachtlijsten voor huurders en groeiende vermogens van de corporaties zelf steeds duidelijker worden. Volgens Van Leeuwen kunnen sommige corporaties ,,best een tandje harder lopen''. Maar namen wil hij niet noemen.

De komende maanden onderzoekt Aedes met het ministerie van VROM en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten waarom in enkele gemeenten te weinig woningen worden gebouwd.

Gisteren nam de Tweede Kamer een VVD-motie aan om het interne toezicht op woningcorporaties en hun financiële verantwoording aan burgers snel naar het niveau van het bedrijfsleven te tillen, conform de code-Tabaksblat.

Een meerderheid van de Kamer kwam de sector tevens tegemoet door steun te geven aan een CDA-motie die corporaties meer ruimte geeft om grondaankopen te doen. Volgens Aedes is de achterstandspositie van de corporaties ten opzichte van projectontwikkelaars bij het verwerven van bouwgronden een belangrijke reden dat de bouwproductie van de corporaties is teruggevallen. Vorig jaar daalde het aantal woningen dat eigendom van corporaties was met 12.000, omdat meer gesloopt en verkocht werd dan corporaties bijbouwden. ,,Kom maar op met die grond en die vergunningen'', zegt Van Leeuwen nu, ,,en we gaan bouwen.''

Nu sluiten gemeenten al regelmatig prestatiecontracten af met corporaties. De roep om grotere druk op corporaties en gemeenten samen is opmerkelijk gezien de verzelfstandiging van de corporaties ten opzichte van de invloed van de rijksoverheid, die begin jaren negentig is uitgevoerd. Sindsdien zijn corporaties zelfstandige ondernemingen met als taak het aanbieden van goedkope woningen.

De Aedes-voorman verwerpt de kritiek dat corporaties elkaar niets willen lenen. In drie jaar is naar zijn zeggen voor 600 miljoen euro door `rijke' corporaties aan armlastige collega's geleend, nog afgezien van fusies tussen corporaties.

www.nrc.nl

dossier woningmarkt

VRAAGGESPREK pagina 21

    • Menno Tamminga
    • Freek Staps