Ten Onder 2

De wet van behoud van ellende – een term uit de milieukunde – is ook zeker van toepassing bij de bodemdaling in het Groene Hart (W&O, 27 nov). Leven en (ver)bouwen op veenbodems lijkt op korte termijn goed mogelijk door te ontwateren. Maar dat doet de daardoor inklinkende en oxyderende bodem onomkeerbaar dalen en dalen. Een hoog waterpeil is dus van essentieel belang voor het bodempeil. Projecten die voordeel willen halen uit verlaging van de waterstand, roepen op langere termijn grote ellende over zichzelf en een bredere omgeving af. Milieu-effectrapportage waarin uitdrukkelijk ook het grondpeil wordt meegenomen zou zeker ook bij dit soort plannenmakerijen verplicht moeten worden.

    • Drs F.M. Boon Delft