Oera Linda Boek

In de krant van zaterdag j.l. stond een interessant artikel over het onderzoek door Goffe Jensma van het Oera Linda Boek (OLB), een beroemde negentiende-eeuwse geschiedvervalsing waarin een `alternatieve' Friese geschiedenis wordt beschreven. In het artikel wordt gesteld dat de Friezen volgens dat OLB van Atlantis afkomstig zijn. Deze bewering is vooral in occulte kringen populair. Toch is zij onjuist.

Volgens het OLB hebben de drie `oermoeders' Frya, Finda en Lyda respectievelijk de Europeanen, Aziaten en Afrikanen voortgebracht. De Fryaskinderen (=Friezen) waren als enige volk zowel intelligent als beschaafd en bewoonden heel Europa. Na de ondergang van Atlantis raakten vele volkeren op drift en is dit `Groot-Friesland' in de loop der eeuwen steeds verder ingekrompen. De huidige provincie Friesland is het overblijfsel van dit moreel-superieure rijk.

In het OLB staat nergens dat de Friezen ook op Atlantis hebben gewoond! Uit de tekst blijkt juist dat dit continent net als Azië door intelligente maar minder beschaafde Finda's was bevolkt. De ondergang van `Groot-Friesland' zou voor een belangrijk deel zijn veroorzaakt doordat de natuurrampen die Atlantis deden verzinken ervoor hebben gezorgd dat de Findavolkeren op drift raakten en Europa binnendrongen. In de huidige New Age-kringen (waar nooit goed wordt nagedacht en waar veel elementaire kennis ontbreekt) wordt aan Atlantis een zeer hoge beschaving toegeschreven. Je boft als je voorvaderen van Atlantis komen. Maar volgens het OLB is dat dus niet zo. Het was daarom vreemd om deze fout toch in uw krant aan te treffen.

    • G.C. Molewijk Amsterdam