Dwaalwegen

Nog niet zo erg lang geleden promoveerde iemand in Brussel op het onderwerp `sektes'. De belangrijkste conclusie was, dat telkens wanneer er een nieuwe of wat andere geloofsovertuiging zich in het christendom voordeed de bestaande instellingen/instituten er als de kippen bij waren om de vernieuwende stroming tot secte te verklaren en niet zelden ook dienovereenkomstig te vervolgen. Wanneer dan een sekte toch `erkend' was en gevestigd instituut was geworden herhaalt zich zo'n ontwikkeling vaak.

De heer Borst vertoont eenzelfde gedrag, evenals de instantie die afwijkende medische opvattingen tot kwakzalverij of iets dergelijks bestempelt: natuurlijk zal echte kwakzalverij best wel eens voorkomen. Maar indien grote groepen – in en buiten het medisch beroep – met een goede wetenschappelijke achtergrond en/of een prima dosis gezond verstand verkiezen er andere opvattingen dan de heer Borst op na te willen houden, dan past het mijns inziens de heer Borst als wetenschapper tenminste de mogelijkheid open te houden dat een andere wetenschappelijke visie met daarbij behorende bewijsvoering recht van bestaan kan en mag hebben.

Als burger en medemens heb ik er bovendien recht op, dat de heer Borst zich van kwalificaties onthoudt die noch wetenschappelijk, noch wellevend zijn. Of is de heer Borst als moderne wetenschapper van mening dat de brandstapel voor ketters weer moet worden ingevoerd.

    • R.S.H. Meeszeist