De waarheid over welvaart moet boven tafel komen

Het Centraal Plan Bureau heeft de resultaten bekendgemaakt van een onderzoek naar de verwachte ontwikkeling van de welvaart in Nederland gedurende de eerstvolgende 40 jaar (NRC Handelsblad, 26 november). Daarbij werden vier scenario's onderscheiden. Het scenario dat de laagste groei opleverde had o.a. als uitkomst dat de over 40 jaar levende Nederlanders gemiddeld 33 procent rijker zullen zijn dan de thans levende Nederlanders. Opmerkelijk is daarbij dat in dit meest ongunstige scenario wordt uitgegaan van het afzien van hervorming van ons sociale stelsel. Het CPB stelt dat de vergrijzing en de concurrentie vanuit `lagelonenlanden' zoals China en India niet zullen leiden tot afnemende welvaart! Hoe is dit te rijmen met de sombere verhalen van leden van onze regering over de betaalbaarheid van de vergrijzing en over het gevaar dat onze export niet is opgewassen tegen de concurrentie vanuit `lagelonenlanden'? Een drastische hervorming van ons sociale stelsel was (en is?) volgens de regering onvermijdelijk. Is onze regering wel te goeder trouw?

Met betrekking tot het te goeder trouw zijn van de regering doen zich nu twee mogelijkheden voor:

1. De regering was te goeder trouw en echt van mening dat de vergrijzing en de concurrentie alleen door drastische hervorming van het sociaal stelsel te pareren waren.

Er rijzen dan vragen over de kwaliteit van de communicatie tussen de regering en het CPB en over het economisch inzicht van de regering.

2.De regering was niet te goeder trouw en heeft bewust een misleidend beeld van de situatie gegeven. Wilde de regering wellicht beslissingen afdwingen die Nederland in de richting van scenario 4 zouden forceren? Scenario 4 zou leiden tot een situatie waarin de over 40jaar levende Nederlanders gemiddeld 2,2 x zo rijk zullen zijn dan de thans levende Nederlanders. Scenario 4 heeft als nadelen een grotere inkomensongelijkheid en meer milieuvervuiling.

Heeft de regering bewust een misleidend beeld van de situatie gegeven?

De burger heeft recht op de waarheid en het verbaast mij dat de door ons gekozen volksvertegenwoordigers niet in actie komen om de waarheid boven tafel te halen.

    • Drs. C. Keijzer Ra