SER wil invoering kilometerheffing

De Sociaal-Economische Raad (SER) bepleit de invoering van een kilometerheffing. Volgende maand zullen werkgevers en werknemers in de SER een besluit nemen over het ontwerpadvies, dat werd opgesteld door een speciale commissie van de raad.

In het voorstel staat dat mobiliteit, waaronder de filebestrijding, meer moet worden overgelaten aan de markt. Een stevige wisselwerking tussen overheid en bedrijfsleven is daarvoor een vereiste, aldus de SER-commissie. ,,Op een mobiliteitsmarkt betaalt de gebruiker, respectievelijk de vervuiler, voor de maatschappelijke kosten die hij veroorzaakt'', staat in het ontwerpadvies. Betalen voor die kosten zou volgens het SER-advies moeten via een gedifferentieerde kilometerheffing, waarbij rekening is gehouden met tijd, plaats en milieubelasting. Uit het stuk blijkt verder dat de SER-commissie ook in de heffingen tot uiting wil laten komen wat de grootste knelpunten in het wegennet zijn. Voorgesteld wordt om de invoering van een kilometerheffing gefaseerd te laten gebeuren.

Het SER-advies is tegelijk ook een reactie op de nota Mobiliteit van minister Peijs (Verkeer en Waterstaat, CDA). Het platform Anders betalen voor mobiliteit, dat de minister heeft ingesteld om de beprijzing van het weggebruik voor te bereiden, zal naar verwachting van de SER ,,een krachtige impuls geven aan het concept van de mobiliteitsmarkt''.

De commissie kan zich vinden in het uitgangspunt dat de lagere overheden meer taken en middelen op het gebied van verkeer en vervoer krijgen. De rijksoverheid zal wel de kaders moeten aangeven ,,om het overleg tussen diverse belanghebbende partijen in goede banen te leiden''.

De SER-commissie is het eens met het streven naar duurzaamheid, zoals in de nota Mobiliteit is verwoord. De minister had echter duidelijker moeten zijn over de vraag hoe de kwaliteit van de leefomgeving zal worden gehandhaafd, aldus de commissie. Ze stelt vast dat de luchtkwaliteit in stedelijke gebieden tekortschiet, onder meer door de uitstoot van schadelijke gassen door het verkeer.