Migranten tot 65 jaar moeten inburgeren

Alle migranten, zowel oudkomers als nieuwkomers, moeten tot de leeftijd van vijfenzestig jaar inburgeren. Wie niet verschijnt op een afspraak voor een inburgeringstraject bij de gemeente krijgt een boete.

Deze wijzigingen brengt minister Verdonk (Vreemdelingenzaken en Integratie) in haar Contourennota Herziening van het inburgeringsstelsel aan. De ministerraad heeft hiertoe gisteren een nog vertrouwelijke brief van Verdonk goedgekeurd. De brief wordt dinsdag naar de Tweede Kamer gestuurd. Tot die tijd is de brief nog niet openbaar, omdat er nog enkele ,,kleine aanpassingen'' moeten worden aangebracht.

Uit de brief van de minister blijkt verder dat niet langer nationaliteit of geboorteland, maar kennis van de Nederlandse samenleving en taal het criterium wordt om een inburgeringscursus te volgen. Verdonk neemt hiermee het gisteren verschenen advies van de Adviescommissie Vreemdelingenzaken (ACVZ) over.

Wie niet tenminste acht jaar van de leerplicht in Nederland heeft doorgebracht, moet verplicht integreren. Overigens kan iedereen die een inburgeringscursus volgt voor een deel van het lesgeld krediet krijgen bij de overheid. Het geleende geld kan naar draagkracht worden afgelost.

De Tweede Kamer had in juni bij de behandeling van het nieuwe inburgeringsstelsel scherpe kritiek op de uitvoerbaarheid en de juridische houdbaarheid van haar voorstellen. Daaraan komt de minister nu deels tegemoet, onder meer door iedere inburgeraar krediet aan te bieden.

Ook komt Verdonk terug op de plannen om bij de inburgeringseis onderscheid te maken naar typen Nederlander: zij die voor 1 april 2003 zijn genaturaliseerd, Nederlanders die buiten de EU zijn geboren (ook Antillianen) en zij die in de EU zijn geboren.

De eerste twee groepen werden op straffe van sancties verplicht een inburgerinsexamen af te leggen als ze zich in Nederland willen vestigen. Dat onderscheid is in strijd met het gelijkheidsbeginsel, aldus de ACVZ.

Volgens de brief rekent Verdonk erop dat met het bestaande budget (circa 260 miljoen euro per jaar) bijna 85.000 nieuw- en oudkomers per jaar aan hun inburgeringsplicht kunnen voldoen.

    • Froukje Santing