Tijd voor redelijke argumentatie 1

Ayaan Hirsi Ali wens ik een lang leven in vrijheid toe. Mede daarom pleit ik voor gematigdheid. Tot de kardinale of belangrijkste deugden, ook voor de politicus, behoren volgens vele denkers sinds de Grieks-Romeinse oudheid de wijsheid, rechtvaardigheid, moed en gematigdheid. Wijsheid wordt daarbij vaak opgevat als praktische wijsheid, verstandigheid, prudentie, voorzichtigheid en vooruitziendheid. De deugd van de gematigdheid wordt aangeduid met woorden als beheerstheid, bezonnenheid, mildheid en maat houden.

Aan woorden en daden die van deze deugden blijk geven, heeft het de laatste tijd in Nederland te veel ontbroken.

Het is het goed recht van ieder mens om naar emancipatie te streven, ook naar emancipatie van allochtone vrouwen en meisjes. Daarbij moet men dan wel vermijden bepaalde opvattingen en gedragingen die grotendeels door een regionale cultuur bepaald zijn, eenzijdig aan een religie toe te schrijven. Het is, gezien de grondwettelijke vrijheid van godsdienst, niet de taak van een Tweede-Kamerlid zich tegen een bepaalde godsdienst te keren. Ook is het, gezien de vrijheid van onderwijs en het verbod van discriminatie, niet de taak van een Kamerlid zich voor het afschaffen van het islamitisch onderwijs uit te spreken.

De tolerantie die in Nederland nog bestaat, is anders dan Hirsi Ali veronderstelt niet alleen aan de Verlichting te danken. Reeds het Oude Testament zegt dat men vreemdelingen niet mag onderdrukken en dat voor hen eenzelfde wet als voor de joden geldt. De christenen waren in de eerste eeuwen al tegen dwang op het gebied van het geloof. De koran zegt dat er in de godsdienst geen dwang is. Ook in de Middeleeuwen en in de tijd van de Reformatie waren er pleidooien voor verdraagzaamheid. Altijd, maar zeker in een periode van spanningen tussen groeperingen, is het zaak stigmatisering en extreme, provocerende formuleringen volstrekt te vermijden. Het feit dat iemand die voortdurend personen en groeperingen beledigde na zijn dood tot opinieleider kon worden uitgeroepen, maakt duidelijk dat de publieke discussie in Nederland een bedenkelijk niveau heeft bereikt.

Het is tijd voor een redelijke, niet te emotionele argumentatie op basis van de deugden van wijsheid, rechtvaardigheid, moed en gematigdheid.

    • Prof.Dr. A. Hoogerwerf