Verkoop aandeel tunnel Westerschelde is kwalijk

De staat is van plan haar aandeel in de Westerscheldetunnel te verkopen. Dit lijkt me een zeer kwalijke zaak.

De staat bezit 95 procent van de aandelen in de Westerscheldetunnel. Daar moet zeker een reden voor geweest zijn. Die reden kan niet geweest zijn dat de staat niet in staat was die 5 procent te financieren. Ook niet het feit dat het hier om een toltunnel gaat. Tol kan in Nederland alleen gerechtvaardigd worden om tijdelijk het gebrek aan middelen voor aanleg van extra infrastructuur te bekostigen. Dit principe is al eens eerder toegepast bij de aanleg van tunnels, maar had een tijdelijk karakter. In wezen is het een verkapte belastingverhoging en wekt de schijn dat de belastingdruk niet verhoogd wordt. Dit misbruik van tolheffing vindt op grote schaal plaats.

De tol op de Franse autowegen was in eerste instantie ook bedoeld om alleen de aanleg te financieren en zou verdwijnen als de kosten afbetaald waren. Zoals bekend is daar niets van terechtgekomen en worden de opbrengsten direct toegevoegd aan de algemene middelen.

Het wordt nog erger door de halve privatisering van de exploitatie. De staat ontvangt een groot bedrag voor de contracten en de firma kan zich van royale rendementen verzekeren. Dit alles op kosten van de burger. Het voorbeeld van Chicago is ook helder. De stad heeft geldproblemen en om die te verlichten is voor miljoenen dollars vergunning verleend aan een consortium dat tol rond de stad gaat heffen. Hier is dus helemaal geen sprake van verkeerstechnische belangen. In de Economist werd onlangs gemeld dat een Australische firma rendementen van 15 procent kan halen op tol-exploitatiecontracten over de ruggen van de belastingbetaler.

Het verkopen van het aandeel in de Westerscheldetunnel kan dan ook niet anders bestempeld worden dan als misbruik van door de burger opgebrachte gelden en als een verkapte belastingverhoging. De afdracht van belasting op het bezit en gebruik van de auto is meer dan voldoende om infractructurele werken te financieren, behalve als het geld verkwist wordt aan prestigeprojecten.

    • A. Klein