`Hype godslastering schaadt aanzien Kamer'

De motie van Van der Laan (D66) om godslastering niet langer strafbaar te stellen, haalde het niet. PvdA, GroenLinks en SP vonden het moment niet passend.

Godslastering blijft voorlopig een apart misdrijf. Een motie van Kamerlid Van der Laan (D66) om artikel 147, waarin de strafbaarstelling van godslastering wordt geregeld, te schrappen, kreeg gisteren alleen steun van VVD, LPF en de Groep Wilders. De overige partijen in de Kamer stemden, zij het om verschillende redenen, tegen de motie. CDA, ChristenUnie en SGP waren tegen omdat ze godslastering een apart wetsartikel waard vinden, maar SP, GroenLinks en PvdA, hadden een andere reden om tegen te stemmen.

Deze fracties, overigens gesteund door Kamervoorzitter Weisglas (VVD) en LPF-lid Van den Brink die afweken van hun fractie, zijn het in principe eens met indienster Van der Laan, zo bleek vorige week al tijdens het vragenuurtje waar de kwestie aan de orde kwam. Maar zij vinden het nu niet het moment om over dit onderwerp te stemmen, zo bleek. Ook verantwoordelijk minister van Justitie Donner (CDA), die het debat over godslastering was begonnen door in een brief aan de Kamer over de moord op de cineast Van Gogh aan te kondigen dat hij onderzoekt of godslastering strenger aangepakt kan worden, vond het niet het juiste moment voor de Kamer om een uitspraak te doen.

De niet-christelijke fracties die tegen de motie stemden, legden voorafgaand aan de stemming verklaringen af waarin zij hun keuze beargumenteerden. PvdA-leider Bos zei: ,,De vrijheid van meningsuiting omvat ook het recht op religie-kritiek. Er is geen reden om in het wetboek van strafrecht godslastering anders te behandelen dan andere vormen van smaad, kwetsen of beledigen. Zo staan en stonden wij ten principale in de discussie over de vrijheid van meningsuiting en de strafbaarheid van godslastering. Die discussie hoort echter over veel meer te gaan dan datgene waartoe zij nu verengd is, (...). Het debat hoort te gaan over of en hoe we grenzen stellen aan de vrijheid van meningsuiting door een beroep te doen op wijsheid, beschaving of fatsoen en wanneer we onze toevlucht nemen tot, als laatste redmiddel, het strafrecht.''

GroenLinks-leider Halsema gebruikte soortgelijke termen. ,,Het artikel over godslastering is een dode letter in de wet en kan wat GroenLinks betreft verdwijnen. Dit hebben wij vorige week in het debat verdedigd en daarbij hebben wij ook steun gegeven aan de motie. Onze steun betrof echter niet de partijpolitieke prestigekwestie die daarna is ontstaan. Wij zijn niet geïnteresseerd in symboolpolitiek, maar in het behalen van politieke meerderheden. (...) Door uitstel van de stemmingen had die politieke meerderheid kunnen ontstaan. Symbolische stemming nu heeft wat onze fractie betreft een contraproductief effect.''

SP'er De Wit verklaarde: ,,Mijn fractie is van mening dat dit artikel geschrapt kan worden. Echter, wij vinden dat het debat daarover op een onhandige manier is gestart. Bovendien vinden wij dat het debat op een onjuist moment plaatsvindt en dus ook de stemming. Het land is nog steeds in verwarring naar aanleiding van de gebeurtenissen op 2 november jongstleden.''

Binnen de niet-confessionele fracties bestaan overigens verschillende opvattingen over de godslastering. In principe zijn alle Kamerleden van deze fracties het ermee eens dat godslastering niet een apart strafrechtartikel behoeft. Enkele PvdA'ers hadden dan ook gewoon voor willen stemmen gisteren. Maar anderen binnen deze fracties, zoals Albayrak (PvdA) en Karimi (GroenLinks), vinden het onkies om juist nu een signaal te geven dat godslastering niet apart bestraft moet worden. Overigens ontkent PvdA-leider Bos vandaag in zijn internet-nieuwsbrief dat er sprake zou zijn van verdeeldheid binnen de fractie.

Kamervoorzitter Weisglas, die als enige VVD'er tegen de motie stemde, verklaarde na afloop dat de gang van zaken rondom de godslastering ,,het aanzien van het parlement geschaad heeft''. Weisglas noemde de commotie ,,een hype''.

Van der Laan reageerde verrast op de kwalificatie van Weisglas: ,,De voorzitter vindt het blijkbaar acceptabel dat de Kamer zich monddood wil laten maken in dit soort kwesties. Ik ben dat niet met hem eens''.

Van der Laan gaat er vanuit dat bij het debat over de nota Grondrechten in een pluriforme samenleving, begin december, alsnog een Kamermeerderheid te vinden zal zijn voor het schrappen van artikel 147. ,,Laat PvdA en GroenLinks dan maar eens uitleggen waarom ze dan wél voor mijn motie zullen stemmen'', aldus Van der Laan.

    • Egbert Kalse