Internet

De volgende websites geven informatie over het zorgstelsel en de verzekeraars.

Zorg aan zet

Op deze overzichtelijke website staan alle veranderingen op een rij. De site is onderverdeeld in vier categorieën betrokkenen: verzekerden, verzekeraars, zorgaanbieders en overheid. Er is ook achtergrondinformatie over de herziening van het zorgstelsel te vinden, nieuws en een opinierubriek. www.zorgaanzet.nl

Dossier

zorgverzekering Het Dossier Zorgverzekering bevat heldere informatie over de nieuwe wet. Er is een nieuwsbrief te downloaden met een samenvatting van de nieuwe Zorgverzekeringswet. Ook de letterlijke wetsteksten zijn te lezen. Wie wil weten hoe het zit met de verzekeraars kan het dossier over concurrentie tussen zorgverzekeraars lezen. www.minvws.nl

Verzekeraars vergeleken. Op deze site kunt u uitrekenen welke verzekeraar voor u het voordeligst is. Veelbesparen.nl vergelijkt voor u op basis van uw persoonlijke situatie alle 24 ziekenfondsen en 120 particuliere verzekeringen en toont u de voordeligste verzekeraars. Er wordt niet alleen naar de laagste premie gekeken maar ook naar de voorwaarden.

www.veelbesparen.nl

College voor zorgverzekeringen

College voor zorgverzekeringen (CVZ) is een zelfstandige overheidsorganisatie. Het CVZ coördineert de uitvoering en financiering van de Ziekenfondswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Onder het kopje `Consumenteninformatie' is een lijst met de websites van alle zorgverzekeraars in Nederland (ziekenfondsen, particuliere verzekeraars en verzekeraars van overheidspersoneel) te vinden. De site informeert ook over klachtenprocedures en legt uit bij wie u kunt klagen over zorgverzekeraars en het CVZ zelf. www.cvz.nl

Zorgverzekeraars Nederland

Branchevereniging voor zorgverzekeraars. Bij ZN zijn alle ziekenfondsen en particuliere ziektekostenverzekeraars in Nederland aangesloten. De site bevat onder meer een nieuwsrubriek en achtergrondinformatie over het Nederlandse zorgstelsel. De site heeft ook een Engels- en Franstalige versie. www.zn.nl

Consumentenbond

De Consumentenbond is bezig met een onderzoek onder zorgverzekeraars. De bond onderzoekt samen met het Breed Platform Verzekerden en Werk (BPV&W) onder meer welke vragen consumenten moeten beantwoorden als ze een gezondheidsverklaring voor een levensverzekering of arbeidsongeschiktheidsverzekering moeten invullen. Het BPV&W wil de toegankelijkheid van verzekeringen verbeteren voor mensen met een gezondheidsprobleem. Consumenten wordt gevraagd een enquête in te vullen. De gegevens worden anoniem verwerkt. www.consumentenbond.nl

Patiëntenverenigingen

Overzichtspagina met de webadressen van Nederlandse patiëntenverenigingen. De meeste verenigingen informeren over de gevolgen van de nieuwe zorgverzekeringswet voor de portemonnee van chronisch zieken. http://patientenvereniging.pagina.nl

WAO-café

Het WAO-café is een online community voor mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Er is veel informatie over de gevolgen van de nieuwe wet voor WAO'ers te vinden. www.waocafe.nl

Zorgstelsel en ict

Op de site van AME Research, een ict-onderzoeksbureau, is forse kritiek te lezen op de plannen voor het nieuwe zorgstelsel. Volgens AME wordt er te weinig aandacht besteed aan ict waardoor de uitvoering van de nieuwe zorgverzekeringswet dreigt vast te lopen. www.ame.nl

Midden- en kleinbedrijf

Het MKB heeft kritiek op de nieuwe zorgverzekeringswet. Een open brief aan de regering van vertegenwoordigers uit het MKB is na te lezen op www.mkb.nl. Volgens de critici zal de nieuwe wet niet voor concurrentie tussen zorgverzekeraars zorgen en krijgen consumenten te weinig keuzevrijheid. Er is te weinig differentiatie in premies en pakketten. www.mkb.nl

Grenzeloos

De website Grenzeloos heeft kritiek op het nieuwe zorgstelsel omdat de overheid een markt probeert te maken van de gezondheidszorg. Marktwerking en winstmaximalisatie zorgen voor minder aandacht voor patiënten en slechtere zorg, is de vrees.

www.grenzeloos.org

Meer vrijheid

De rechtse website Meer Vrijheid vindt juist dat de nieuwe wet te weinig marktwerking toelaat. Meer marktwerking zou leiden tot een betere gezondheidszorg met maximale individuele keuzevrijheid, innovatie, kwaliteit en service. www.meervrijheid.nl

    • Marie-José Klaver