AZvZ

Het AZvZ heeft ongeveer 3.900 ziekenfondsverzekerden, allen zeevarenden. De nominale ziekenfondspremie is nihil voor deze speciale groep. Een aanvullende verzekering kost 0,3 procent van het premieplichtige loon, met een maximum premie van 7,37 euro per maand. Het pakket is zeer uitgebreid met tandartshulp, fysiotherapie, ziekenvervoer, vergoeding eigen bijdrage voor hulpmiddelen, vergoeding eigen bijdragen bij geneesmiddelen.

AZvZ: ,,De nieuwe basisverzekering heeft door haar hybride verschijningsvorm niet onze voorkeur. De huidige vorm, met een inkomensafhankelijke premie, voldoet goed. Dat standpunt is uiteraard ingegeven door de bijzondere situatie van het AZvZ. Bij ons staan alleen zeevarenden (verplicht) ingeschreven, zelfs de gezinsleden moeten naar een andere zorgverzekeraar. Een groot deel van hen woont in Spanje, Portugal en Kaap Verdië, wat bijzondere situaties geeft.

,,Het AZvZ werkt administratief samen met andere organisaties die uitsluitend voor de zeescheepvaart actief zijn. Bij die organisaties is bijvoorbeeld de aanvullende ziekenfondsverzekering ondergebracht, een verzekering van het redersrisico voor de kosten van gezondheidszorg van zijn opvarenden als die wegens beroepswerkzaamheden verblijven buiten Nederland, een verzekering van de loondoorbetalingsverplichting van de werkgevers/rederijen en een helpdesk voor werkgevers en werknemers.

,,Wij proberen in de nieuwe situatie te bewerkstelligen dat wij uitsluitend voor zeevarenden en hun werkgevers kunnen blijven werken. Door een nauwe afstemming tussen de bovengenoemde organisaties kan een hele bedrijfstak goed bediend worden op het terrein van verzekeringen, reïntegratie, verzuim/ongevalbestrijding. Van concurrentie met andere verzekeraars is bij ons geen sprake. We proberen natuurlijk wel zo goedkoop mogelijk te blijven.''

www.azvz.nl