Al twintig jaar verbod op burqa in verordening

De politie in Antwerpen gaat optreden tegen personen die over straat gaan met een burqa. Twintig jaar geleden, toen ik in Weesp nog als burgemeester werkzaam was, heeft een raadscommissie zich onder mijn leiding beziggehouden met de omzetting van de Algemene Plaatselijke Verordening. Wij kwamen in die oude APV het volgende tegen:

1. `Het is aan personen boven de leeftijd van 12 jaar verboden zich vermomd of onherkenbaar gemaakt op de weg te bevinden, behoudens in verband met deelname aan een gecostumeerde optocht of een andere algemene festiviteit'.

2. `Burgemeester en wethouders kunnen van het in het eerste lid vermelde verbod ontheffing verlenen'.

De commissie was van oordeel dat dit verbod uit een oogpunt van openbare orde en veiligheid niet gemist kon worden en heeft het in haar voorstel aan de gemeenteraad opgenomen. De raad ging er zonder discussie mee akkoord.

Nadat ik in de Amsterdamse tram enkele malen geconfronteerd was met vrouwen in burqa, vroeg ik me af waarom aan dit artikel, dat ongetwijfeld in veel gemeenten van kracht moest zijn, geen uitvoering werd gegeven. Navraag als oud-burgemeester op het gemeentehuis van Weesp leerde me echter dat althans daar het artikel niet meer in de APV voorkomt. De reden van verwijdering heb ik niet kunnen achterhalen. Omdat de meeste gemeenten een model van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten volgen, neem ik aan, dat dit op haar advies is geschied en dat het verbod dus in veel gemeenten zal ontbreken. Het lijkt me verstandig het weer aan de orde te stellen.

    • H.J. over de Linden