Studie CPB: autogas kost staat geld

De voordeligste manier om productie, opslag en transport van LPG veiliger te maken is dit gas als autobrandstof niet meer te gebruiken. Het vervangen van LPG door andere brandstoffen verhoogt niet alleen de veiligheid, maar levert ook extra welvaart op. Dat stelt het Centraal Plan Bureau (CPB).

Het CPB heeft een second opinion opgesteld over de zogenoemde ketenstudie naar het reduceren van risico's bij productie, opslag en transport van gevaarlijke stoffen zoals LPG, ammoniak en chloor. Deze ketenstudie is gemaakt door TNO, KPMG en Ecorys-NEI. De resultaten worden de komende weken door betrokken ministers besproken en moeten in december leiden tot een kabinetsbesluit.

LPG is een duurdere brandstof dan diesel of benzine, aldus het CPB, en is voor tankende automobilisten alleen goedkoper doordat de overheid er minder accijnzen op heft. ,,LPG is per gereden kilometer drie eurocent duurder dan benzine'', zegt CPB-onderzoeker Annemiek Verrips. Het `uitfaseren' van LPG levert een `welvaartswinst' op van 1 tot 2 miljard euro over een periode van twintig tot dertig jaar. Daar komt nog een besparing van zo'n 200 miljoen euro bij doordat er voortaan weer gebouwd kan worden in veiligheidszones rondom LPG-stations, aldus het onderzoek.

De fiscale bevoordeling van LPG is ingesteld vanwege de milieuvoordelen van LPG boven andere brandstoffen. Diesel en benzine stoten meer roet en stikstofdioxiden uit, maar worden wel steeds schoner, stelt het CPB, zodat het verschil in milieuprestatie met LPG kleiner is geworden. Het CPB drukt het milieuverlies dat optreedt bij het vervangen van LPG door andere brandstoffen uit in een bedrag van ongeveer 400 miljoen euro. ,,Het milieuverlies is veel kleiner dan de voordelen voor de maatschappelijke welvaart'', aldus het CPB.

Het uitfaseren van LPG leidt niet tot een veel grotere veiligheid. Het zal, statistisch gezien, slechts een half mensenleven per jaar schelen. Ook het nemen van maatregelen bij productie, opslag en transport van ammoniak zal niet leiden tot een veel grotere veiligheid. ,,Net als bij LPG zijn ook de risico's van ammoniak voor de externe veiligheid relatief beperkt'', aldus het CPB. Maatregelen om aan wettelijke normen voor ammoniak te voldoen, kosten per statistisch bespaard slachtoffer 24 miljard euro. Geld voor zulke maatregelen kan efficiënter besteed worden aan verkeersveiligheid, waarvoor vaak gerekend wordt met 1 tot 2 miljoen euro per bespaard mensenleven.

De LPG-branche bestrijdt de uitkomsten van de CPB-studie. Het gaat niet aan om de milieuvoordelen van LPG uit te drukken in een bedrag van 400 miljoen euro, stelt Hans Verhoeven, vice-voorzitter en woordvoerder van de Vereniging Vloeibaar Gas (VVG). ,,De luchtkwaliteit is in Nederland slecht. We hebben LPG nodig om de lucht niet verder te vervuilen. Het uitfaseren van LPG zal leiden tot een half slachtoffer minder per jaar, maar er zullen veel meer mensen vroegtijdig sterven door de toegenomen luchtvervuiling.''

De welvaartswinst van 1 tot 2 miljard euro is ook maar schijn, stelt de VVG. Ongeveer 300.000 LPG-rijders moeten op een duurdere brandstof overstappen. ,,Dat is een lastenverzwaring'', aldus Verhoeven. Hij wijst ook op het belang van de LPG-branche voor de werkgelegenheid van 3.500 mensen.