Ministerie benoemt adviseurs inrichting Nederland

Twee nieuwe rijksadviseurs gaan zich bezighouden met de inrichting van Nederland. Daarmee komt het aantal rijksadviseurs op vier. Zij zijn verenigd in een nieuwe adviserende instantie, het `college van rijksadviseurs'. Dit nieuwe college is gisteren voor het eerst bijeengekomen onder voorzitterschap van rijksbouwmeester Mels Crouwel.

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft de architect Jan Brouwer benoemd als rijksadviseur voor infrastructuur. Het ministerie van OCW heeft Fons Asselbergs, tot 1 maart nog directeur van de Rijksdienst Monumentenzorg (RDMZ), benoemd als rijksadviseur voor het cultureel erfgoed. De andere collegeleden zijn de nieuwe rijksbouwmeester Mels Crouwel van het architectenbureau Benthem Crouwel, die per 1 oktober is benoemd door het ministerie van VROM, en landschapsarchitect Dirk Sijmons van het bureau H+N+S, die in maart van dit jaar door het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit is benoemd als rijksadviseur voor het landschap. Alle vier zijn functies in deeltijd, om ervoor te zorgen dat de adviseurs voeling met de praktijk houden.

De rijksadviseur voor infrastructuur, die voorlopig voor een jaar benoemd is, moet het maatschappelijk draagvlak voor infrastructurele ingrepen vergroten. Hij moet er ook voor zorgen dat het ontwerp en de uitvoering in een vroeg stadium op elkaar worden afgestemd, onder andere door de verschillende onderdelen van Rijkswaterstaat beter te laten samenwerken. Zo was een van de tien grands projets die in de Architectuurnota van 2001 werden opgevoerd, een samenhangend ontwerp voor de A12, nu bijgenaamd de `Regenboogroute', waarvoor er volgens de nota een samenhangend ontwerp moet komen. Jan Brouwer, oud-hoogleraar aan de TU Delft en oud-voorzitter van de Bond van Nederlandse Architecten, werkt nu aan een `zeewaterwarmtecentrale', waar warmte wordt gewonnen om woningen te verwarmen in Scheveningen.

De rijksadviseur voor cultureel erfgoed zal adviseren over de transformatie van oude gebouwen, over inpassing van nieuwbouw in een historische context, en ,,een productieve bijdrage leveren aan het debat over de wisselwerking tussen oude en nieuwe architectuur''. Fons Asselbergs, oud-PvdA-wethouder van Amersfoort, is als directeur van Monumentenzorg al geruime tijd bezig met een ander grand projet uit diezelfde Architectuurnota: het samengaan van Monumentenzorg met de Rijksdienst Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB) in een nieuw gebouw van de Spanjaard Juan Navarro Baldeweg in Amersfoort.

Onder de vorige rijksbouwmeester, Jo Coenen, is geen architectuurnota verschenen; wel verschijnt volgend jaar een `Actieprogramma ruimte en cultuur'.

    • Tracy Metz