Wat is een islamitische school?

Hoeveel islamitische scholen zijn er in Nederland? Hoe worden ze gefinancierd? En zetten ze aan tot fundamentalisme? Zes vragen over het islamitisch onderwijs.

1. Hoe groot is het islamitisch onderwijs in Nederland?

Er zijn inmiddels 42 islamitische scholen, waarvan twee middelbare en veertig basisscholen. Het islamitisch onderwijs in Nederland is snel in opkomst, sinds vijftien jaar geleden de eerste school in Rotterdam gesticht werd. In totaal zitten er circa 8.000 leerlingen op. Nederland is hierin uniek in de meeste Europese landen bestaan ze niet of nauwelijks.

2. Is een islamitische school hetzelfde als een koranschool?

Nee. Het zijn voor de wet bijzondere scholen, zoals ook christelijke en joodse scholen dat zijn. Volgens artikel 23 van de Grondwet is iedereen in Nederland vrij zo'n bijzondere school te stichten, zolang aan de basisvoorwaarden van goed onderwijs wordt voldaan.

3. Hoe ziet het onderwijs op een islamitische school eruit?

De leerlingen krijgen alle vakken die op andere scholen ook worden gegeven. Leraren en schooldirecteuren zijn in meerderheid niet-islamitische Nederlanders. Soms gelden er op school wel gedragsregels die terug te voeren zijn op de islamitische grondslag van de school. Zo krijgen op de meeste scholen de jongens en de meisjes gescheiden gymles en is op sommige scholen de hoofddoek verplicht voor meisjes.

4. Wie financiert de scholen?

De overheid. Iedereen die een erkende school sticht, heeft recht op hetzelfde subsidiebedrag per leerling. Volgens een rapport van de BVD inmiddels AIVD uit mei 2001 probeerden radicale islamitische groeperingen uit vooral Saoedi-Arabië door middel van gelddonaties invloed te verwerven op sommige scholen. Dat komt volgens de koepel van islamitische scholen ISBO niet meer voor.

5. Waarom zijn islamitische scholen politiek omstreden?

Om twee redenen. Ten eerste werken de scholen segregatie in de hand, omdat de leerlingen vrijwel volledig uit allochtone achterstandsleerlingen bestaan. Ook ergert de Tweede Kamer zich aan de nauwe banden tussen een paar orthodoxe scholen en moskeeën, zoals de As-Siddieqschool in Amsterdam. De VVD is bezorgd dat op de scholen haat tegen het Westen wordt gepredikt.

6. Gebeurt dat ook?

Nee, zegt althans de Onderwijsinspectie. Een jaar geleden lichtte de inspectie alle islamitische scholen, inclusief de godsdienstlessen, door. De scholen zetten in de les niet aan tot haat tegen homoseksuelen of christenen. Bovendien wordt de integratie van de leerlingen over het algemeen bevorderd. Maar daarmee is niet alles gezegd. Zo is het godsdienstonderwijs op de meeste scholen ,,matig tot slecht''. Veel scholen scheiden de taken van bestuurders, directeuren en onderwijzers onvoldoende. Acht scholen brengen volgens de inspectie bovendien democratische basiswaarden te weinig bij.

    • Guus Valk