Elf principes voor integratie in de Europese Unie

De EU-landen proberen basisbeginselen op te stellen over integratie. Daarover moet later deze maand een akkoord komen. Die beginselen zijn vervat in elf principes:

1. Integratie is een zaak van zowel immigranten als de oorspronkelijke bevolking.

2. Nieuwkomers moeten de fundamentele waarden van de Europese Unie (democratie, mensenrechten, vrijheid) eerbiedigen.

3. Het hebben van werk is van groot belang. Het bevordert niet alleen integratie maar het laat ook zien dat nieuwkomers een bijdrage leveren in het gastland.

4. Nieuwkomers moeten basiskennis opdoen van taal, geschiedenis en instellingen van samenleving.

5. Inspanningen op het terrein van het onderwijs geven met name de tweede generatie de kans om succesvoller aan de samenleving deel te nemen.

6. Immigranten moeten bij politieke en maatschappelijke organisaties worden betrokken.

7. Het is van belang dat nieuwkomers en autochtonen met elkaar in contact komen en samenwerken in organisaties.

8. Nieuwkomers moeten hun andere cultuur en godsdienst kunnen beleven, mits ze niet botsen met Europese rechten en het nationale recht.

9. Deelname nieuwkomers aan het democratische proces in de lidstaten ondersteunt integratie.

10. Integratiebeleid strekt zich uit over alle relevante beleidsterreinen – vakbonden, sportclubs, politieke partijen en media kunnen grote rol spelen.

11. Op Europees niveau moeten meetinstrumenten worden ontwikkeld om te beoordelen welk beleid succesvol is.