Vervroegd pensioen is toch gered

Vervroegd pensioen blijft mogelijk voor mensen vanaf 63 jaar. Het kabinet verruimt verder de levensloopregeling waarin werknemers fiscaal voordelig kunnen sparen om verlof op te nemen of om nog eerder te stoppen met werken. Hierover hebben werkgevers, vakcentrales en het kabinet afgelopen nacht een sociaal akkoord bereikt.

Behalve over vervroegde pensionering en verlofsparen zijn in het akkoord ook afspraken gemaakt over de WAO en de hoogte van loonstijgingen. De loonstijgingen zullen het komende jaar `uiterst terughoudend' zijn, beloofden de vakbonden.

Hiermee is een einde gekomen aan weken van stakingen en acties en maanden van stilgelegd overleg. Die situtatie ontstond toen het kabinet dit voorjaar geen overeenstemming kon bereiken met de vakbeweging en de werkgevers over eerder stoppen met werken. Ook het voornemen om uitkeringen voor werkloosheid en arbeidsongeschiktheid te versoberen, stuitte op bezwaren. De vakbeweging voert sinds augustus acties tegen het beleid, met onder meer een manifestatie in Amsterdam waar meer dan 200.000 mensen op af kwamen.

In het vannacht overeen gekomen akkoord nemen de partijen het advies over dat de SER eerder dit jaar over de WAO schreef. Hierin krijgen ook arbeidsongeschikten die een kleine kans hebben op herstel een volledige uitkering. Die uitkering is minimaal 70 procent van het laatstverdiende loon. Alleen mensen onder de vijftig jaar worden opnieuw gekeurd volgens strengere criteria dan de huidige.

Vervroegd pensioen blijft fiscaal voordelig mogelijk voor mensen vanaf 63 jaar. Het prepensioen wordt weliswaar afgeschaft, maar hiervoor in de plaats komt meer ruimte in het reguliere pensioen. De pensioenleeftijd kan naar voren gehaald worden. Daarnaast wordt het in de nieuwe levensloopregeling door te sparen mogelijk zorgverlof op te nemen of te stoppen met werken vanaf 60 jaar. De regeling is verruimd. In plaats van anderhalf jaar kan een werknemer 2,1 jaar eerder stoppen met werken. Door dit op te tellen bij het vervroegde pensioen, kan iemand in het gunstigste geval al op zijn zestigste stoppen met werken. Deelname aan de regeling is vrijwillig.

Het kabinet schort de versobering van de WW op tot 1 april 2005 en geeft de sociale partners de gelegenheid een SER-advies daarover uit te brengen. De bezuinigingen die het kabinet op de WW wilde behalen moeten ook in dat advies worden gedekt.

Premier Balkenende (CDA) zei vannacht in een reactie dat de afspraken van vannacht zijn ,,gebaseerd op onderling vertrouwen''.

achtergrondpagina 2

zaterdags bijvoegselpagina 42