Interne markt uiterlijk in 2005

Een ambitieuze aanbeveling uit het rapport-Kok is dat lidstaten hun achterstanden bij omzetting van richtlijnen voor de interne markt in nationale regels – een belangrijke belemmering voor vrije concurrentie – in maart 2005 moeten hebben ingelopen. Nog ambitieuzer is dat er eind volgend jaar een akkoord moet zijn over een vrij verkeer van diensten, waarover binnen de EU nog grote onenigheid bestaat. Verder zijn er aanbevelingen over vermindering van administratieve lasten voor bedrijven. Ook wil de groep-Kok dat starters veel sneller bedrijven kunnen oprichten. Op het gebied van de arbeidsmarkt wordt onder meer aanbevolen dat lidstaten in 2006 een ,,omvattende strategie'' presenteren op het gebied van vergrijzing, arbeidsmarktparticipatie en levenslang leren. Volgens de groep-Kok is op dit punt een ,,radicale beleids- en cultuuromslag'' nodig. Om milieutechniek te bevorderen moeten er `groene' aanbestedingsprocedures komen.

Over de gevoelige kwestie van een EU-patent, dat wordt geblokkeerd door ruzie over vereiste vertalingen, moet op de EU-top van maart 2005 overeenstemming worden bereikt. Anders moet het plan van tafel en moeten de verantwoordelijke lidstaten (lees: Duitsland en Spanje) hun blokkade ,,uitleggen aan de zakenwereld en het publiek''. Volgens de groep-Kok moet bij patenttoepassingen voor Engels worden gekozen.

Op het gebied van de kenniseconomie moet er meer geld komen voor universiteiten en onderzoekers, terwijl de trend bezuiniging is. Op de voorjaars-top van 2005 moet een actieplan worden overeengekomen om toponderzoekers aan te trekken. Ook moet voor eind 2005 een akkoord worden bereikt over een European Research Council, waardoor nationale belangen een kleinere rol gaan spelen.