Groep-Kok: voor EU geen alternatief doel

De Europese Unie moet er naar blijven streven de meest concurrerende economie ter wereld te worden. Voor deze `Lissabon-strategie' bestaat volgens een high level group onder leiding van ex-premier Wim Kok geen alternatief. Het rapport-Kok wordt op 5 november aan de EU-regeringsleiders gepresenteerd.

,,Wat op de middellange tot lange termijn op het spel staat is niets minder dan de houdbaarheid van de samenleving die Europa heeft opgebouwd en in die mate ook de levensvatbaarheid van haar beschaving'', zo staat in het nog vertrouwelijke rapport van de groep-Kok, dat veertig pagina's telt en in bezit is van deze krant.

De high level group kreeg begin dit jaar van de regeringschefs opdracht met aanbevelingen te komen om de Lissabon-strategie een nieuwe impuls te geven. Volgens de afspraken van de EU-top van 2000 in Lissabon moet de EU in 2010 de meest concurrerende economie ter wereld worden, met volledige werkgelegenheid en behoud van sociale cohesie. In de groep-Kok zitten academici en bestuurders van bedrijven en vakbeweging.

Eerder lekte uit dat de high level group aanbeveelt dat alle lidstaten nationale actieplannen moeten opstellen, waarin is aangegeven hoe de specifieke doelstelling worden bereikt. Deze moeten na twee jaar worden geactualiseerd. Er moeten ,,nationale partnerschappen voor groei en werkgelegenheid'' komen van overheid en belanghebbenden. Verder moeten de lidstaten zich concentreren op een beperkt aantal doelstellingen. De Europese Commissie moet de nationale plannen analyseren en uitgebreide ranglijsten van alle prestaties opstellen.

In het rapport staat dat de Lissabon-strategie ,,niet moet worden voorgesteld als een poging om een kopie van de Verenigde Staten te worden''. Wel is ,,hervorming van het Europese sociale model nodig''. Het beeld van `Lissabon' is volgens het rapport ,,niet louter somberheid, zoals sommigen graag zeggen''. Er is sprake van een ,,gemengd beeld''. Enkele lidstaten scoren goed op specifieke punten. Ook de stijgende werkgelegenheidsgraad en internetpenetratie worden genoemd.

De high level group noemt vijf `brede prioriteiten': kenniseconomie, voltooiing van de interne markt en bevordering van concurrentie in vooral financiële diensten, het scheppen van een gunstig ondernemingsklimaat, een arbeidsmarkt die zich snel kan aanpassen, en de bevordering van een economische milieustrategie die groei en productiviteit bevordert. Het rapport bevat achttien specifieke aanbevelingen, waarbij het ook om politiek gevoelige kwesties gaat. De groep-Kok gaat uit van korte en strikt gehanteerde termijnen. Elke regering moet een minister aanwijzen voor de ,,dagelijkse coördinatie''.

De regeringsleiders en de voorzitter van de Europese Commissie moeten volgens de high level group ,,hun mandaat concentreren op ondersteuning bij de uitvoering van de Lissabon-strategie''. Burgers, groepen belanghebbenden en nationale parlementen moeten er veel meer bij worden betrokken. ,,Actieve communicatie moet een hoeksteen worden in het hervormingsproces.''

De high level group spreekt in dit verband van een ,,verhaal'' dat moet worden verteld.