Beatrix bepleit verdere uitbreiding EU

Koningin Beatrix heeft zich vanmiddag in een toespraak voor het Europees Parlement uitgesproken voor steun aan het streven naar verdere uitbreiding van de Europese Unie.

De regeringsleiders van de Unie beslissen half december of met Turkije onderhandelingen over toetreding tot de EU kunnen beginnen. Daarover zijn de politieke en publieke meningen in Europa sterk verdeeld.

,,Onze Unie wint aan kracht wanneer zij zich openstelt voor landen die onze rechtsnormen delen en zich inspannen om aan de criteria te voldoen', aldus koningin Beatrix ten overstaan van de volle parlementszaal in Straatsburg. ,,Dit besef kan een aanmoediging zijn het overleg met hen die zich bij de Unie willen aansluiten, open en eerlijk en zonder vooringenomenheid te voeren. Als volkeren zich inspannen om de moeilijke overgang naar de democratische staatsvorm zo goed mogelijk te laten verlopen, verdienen zij extra waardering en steun', aldus het Nederlandse staatshoofd.

Koningin Beatrix was het eerste staatshoofd dat het parlement toesprak sinds de toetreding in mei van tien nieuwe lidstaten tot de Unie, die nu 25 landen omvat. Zij sprak in het kader van het huidige Nederlandse EU-voorzitterschap.

De koningin wees erop dat van bevlogenheid over het oorspronkelijke idee, de eenwording van Europa, weinig meer is te bespeuren. Maar zij wees ook op de ,,ongelofelijke vlucht' die de Europese integratie heeft genomen. ,,De Unie heeft op haar grondgebied de oorlog uitgebannen, macht ondergeschikt gemaakt aan recht en de deelnemende landen een ongekende welvaart gebracht.'

Beatrix, die sprak in het Nederlands en daarvoor groot applaus kreeg, ging ook in op de vele voertalen, momenteel twintig, in de Europese Unie. Zij zei ervan overtuigd te zijn dat samenwerking in Europa steeds meer zal vereisen dat op dit terrein concessies worden gedaan. ,,Als wij van de Unie geen Toren van Babel willen maken, zullen wij ons moeten inspannen elkaar zo goed mogelijk te verstaan. In een veeltalig Europa is het daarom van groot belang dat vooral jongeren worden aangemoedigd een of meer vreemde talen te leren om rechtstreeks met hun mede-Europeanen te spreken. Juist in een zich verenigend Europa is goede communicatie – het directe contact tussen mensen – de beste basis voor wederzijds begrip.'

REDE BEATRIX: pagina 7

Rectificatie / Gerectificeerd

Rede Beatrix

Onder het artikel Beatrix bepleit verdere uitbreiding EU (26 oktober, pagina 1) werd verwezen naar de rede van de koningin voor het Europees Parlement op pagina 7. Dat was onjuist. De toespraak stond op pagina 9.