Kerry is de beste president voor Amerika

In een hoofdcommentaar heeft de Amerikaanse krant The Washington Post zich gisteren uitgesproken vóór Kerry als de toekomstige president van de Verenigde Staten. Hieronder de argumenten.

Volgens deskundigen hadden de meeste kiezers dit jaar geen moeite om uit te maken op welke presidentskandidaat ze zouden gaan stemmen. Volgens de peilingen is het halve land hartstochtelijk voor George W. Bush, en de andere helft net zo hartstochtelijk voor John F. Kerry – of althans hartstochtelijk tegen Bush. Wij hebben noch die hartstocht noch die stelligheid kunnen delen. Zoals de lezers [...] weten, zien wij in de verrichtingen van Bush veel reden tot kritiek, maar ook heel wat bewonderenswaardigs. [...] Maar over het geheel genomen menen wij dat Kerry [...] meer aanspraak kan maken op het vertrouwen als leider van de natie in de komende vier jaar. [...]

In Irak rekenen wij het Bush niet aan dat hij geloofde dat Saddam Hussein massavernietigingswapens bezat. Wij hebben de oorlog gesteund en wij meenden dat de Iraakse dictator een gevaar vormde dat wij niet uit de weg mochten gaan. Wij geloven ook nu nog dat het Amerikaanse streven naar een door het volk gedragen regering in Irak een kans biedt om de Verenigde Staten veiliger te maken en de Irakezen een veel beter leven te geven. [...]

Wij rekenen Bush wél aan dat hij tegenover het publiek de inlichtingen die hij persoonlijk had ontvangen heeft overdreven, en dat hij nodeloos bondgenoten van zich heeft vervreemd. Bovenal rekenen wij het hem aan dat hij adviezen om zich beter voor te bereiden op de wederopbouw na de oorlog naast zich heeft neergelegd. Die koppige onverschilligheid heeft onmetelijke schade aangericht. [...]

Het aanzien van de VS staat in een groot deel van de wereld op een historisch dieptepunt, deels als gevolg van de aanmatigende houding van de president jegens bondgenoten over aangelegenheden die lang niet alleen Irak betreffen. De gemeenschappelijke bron van deze tekortkomingen ligt in Bush' mateloze zelfverzekerdheid, in het feit dat hij buiten een kleine kring van niemand advies aanneemt, en in zijn onwil om rekening te houden met het onvoorziene of met nieuwe feiten. Dat zijn gevaarlijke trekken voor iedere president, maar speciaal voor een leider in oorlogstijd. [...]

De recessie die eraan kwam op het moment dat Bush zijn ambt aanvaardde zou, gevoegd bij de economische klap van de aanslagen op 11 september, ook onder de gunstigste omstandigheden het overschot nog in een tekort hebben doen omslaan. Maar Bush heeft die situatie verslechterd: hij heeft met belastingverlagingen, die niet goed de economie stimuleerden maar wel de rijken bevoordeelden, het tekort naar een recordniveau opgejaagd. Ondanks de zware druk die de oorlog in Irak op de schatkist uitoefende, stond Bush erop dat alle verlagingen blijvend zouden zijn; niemand, hoe rijk ook, behoefde een offer te brengen. [...] Het tekort in de overheidsfinanciën dat hiervan het gevolg is heeft de nationale spaarquote omlaag gehaald, waardoor het land op een wijze die niet vol te houden is, voor kapitaal is aangewezen op buitenlanders.

Daarom verdient Bush geen tweede ambtstermijn. Maar de tweede vraag luidt: is zijn uitdager overtuigend? Wij vinden van wel, om de volgende redenen.

Kerry heeft net zo min als Bush een oplossing voor de kosten van de pensioenen en de gezondheidszorg, maar zijn plannen voor de overheidsfinanciën zijn realistischer. Hij stelt – heel verstandig – voor om Bush' belastingverlagingen voor de rijksten ongedaan te maken; ook belooft hij zijn eigen voorstellen voor uitgaven bij te stellen als de middelen onvoldoende blijken. [...]

Op tal van andere punten is Kerry's benadering de beste van de twee. Hij heeft een uitvoerbaar plan voor een ziektekostenverzekering voor meer Amerikanen; de beschamende manier waarop 45 miljoen niet-verzekerden aan hun lot worden overgelaten lijkt Bush geen zier te kunnen schelen. Terwijl Bush de gevaren van klimaatverandering heeft genegeerd en de industrie heeft gesteund ten nadele van schone lucht en schoon water, is Kerry sinds lang een bezonnen voorstander van milieubescherming. Bush heeft – wat Kerry niet zou doen – politiek bedreven met de grondwet door steun te geven aan een amendement tegen het homohuwelijk. Kerry heeft toegezegd in het buitenland de Geneefse conventies te zullen naleven en in het binnenland de burgerrechten te zullen respecteren. [...]

Dit alles zou niet voldoende zijn om op Kerry te stemmen als wij dachten dat de veiligheid van het land bij hem in minder goede handen was dan bij Bush. Maar wij menen dat de uitdager goed is toegerust om het land te leiden in tijden van gevaar. Kerry's staat van dienst is zonder twijfel een goede voorbereiding op een hoog ambt. [...]

Wij waren nog het meest verontrust over Kerry's weifelende koers met betrekking tot Irak, zoals zijn wisselende taxatie van het gevaar Saddam Hussein. Zoals Bush hem heeft verweten schenkt het feit dat Kerry de oorlog een `afleidingsmanoeuvre' heeft genoemd, weinig vertrouwen in zijn vastberadenheid om de oorlog tot het einde toe door te zetten. Maar Kerry heeft herhaaldelijk toegezegd dat hij zich niet plompverloren uit Irak zal terugtrekken, en wij menen dat een regering-Kerry beter in staat zal zijn de resterende, reusachtige opgave van de wederopbouw van het land aan te pakken. [...] Kerry ziet in dat het grootste gevaar voor de veiligheid van de VS gelegen is in terroristen met nucleaire of biologische wapens. Hij heeft toegezegd het Amerikaanse leger met twee divisies te zullen uitbreiden, zich meer te zullen inspannen om overal ter wereld de hand te leggen op kernwapens en nucleaire grondstoffen, en de VS beter te zullen voorbereiden op een bioterroristische aanval. [...]

Wij beschouwen een stem op Kerry niet als een stem zonder risico's, maar de risico's van de andere partij zijn welbekend, en de sterke punten die Kerry te bieden heeft zijn aanzienlijk. Hij heeft toegezegd zowel te zullen strijden in Irak als onze bondgenoten tegemoet te zullen komen; op terroristen te zullen jagen, en de islamitische wereld zonder hooghartigheid tegemoet te zullen treden. Dat zijn de juiste doelstellingen, en wij menen dat Kerry de beste kansen heeft om ze te realiseren.