Jammer dat rechter het OM dekking geeft

`Militaire rechtspraak niet op de schop' roept een artikel in NRC Handelsblad naar aanleiding van de zaak tegen marinier Eric O. (NRC Handelsblad, 19 oktober) triomfantelijk. Het openbaar ministerie doet er nog schepje bovenop en zegt dat de militaire kamer van de rechtbank Arnhem de handelwijze van het OM heeft goedgekeurd. ,,Naar het oordeel van de militaire kamer is er geen sprake geweest van een ernstige schending van beginselen van goede procesorde door het OM'', aldus het OM. Dat de (formele) procesorde geen geweld is aangedaan, zullen weinigen in twijfel trekken. Anders is het gesteld met de rechtsgang en de wijze van rechtsvinding. Op deze punten spelen maatschappelijke ontwikkelingen mede een rol.

Als we de commotie beschouwen die is ontstaan door het weinig genuanceerde en van weinig menselijk inzicht getuigende optreden van het OM, valt het te betreuren dat de rechtbank hieraan voorbijgaat. In onze rechtsorde wordt juist de rechter dikwijls aangesproken om hiaten in de rechtsgang aan te vullen.

Ook wordt het in onze maatschappij mede als een taak van de rechter beschouwd om het recht levend te houden als afspiegeling van het rechtsgevoel in de maatschappij.

In feite kan de rechter dit meestal beter doen dan de wetgever, omdat de rechter met specifieke situaties heeft te maken en met de actualiteit. Volgens de berichtgeving in de pers onthoudt de rechtbank zich van commentaar op dit punt. De hele zaak is sterk overtrokken geweest. Het is jammer dat de rechter het openbaar ministerie in feite dekking geeft.