BTW alternatief genezer wellicht te hoog

De Europese rechter gaat beoordelen of de Nederlandse fiscus terecht BTW heft bij alternatieve genezers. Deze heffing bedraagt 19 procent over het bedrag van de rekening.

De BTW-heffing is onwettig als de Nederlandse belastingwet strijdig is met Europese regels. De Hoge Raad heeft deze vraag vorige week voorgelegd aan het Europese Hof van Justitie in Luxemburg.

De omzetbelasting (BTW) is geregeld in een Europese wet die bepaalt dat over de diensten van artsen en paramedici geen BTW hoeft te worden betaald. De Nederlandse wet heeft die vrijstelling overgenomen maar beperkt haar tot (para-)medische beroepen die nauwkeurig zijn omschreven in een aparte wet, de Wet BIG (Wet beroepen in de individuele gezondheidszorg). Dan gaat het bijvoorbeeld om fysiotherapeuten, logopedisten of optometristen maar niet om bijvoorbeeld kraamverzorgsters, gebedsgenezers, magnetiseurs en chiropractors. Alle niet in de Wet BIG erkende geneeswijzen vallen gewoon onder de BTW. Dat is zelfs zo als ze door een paramedicus zoals een fysiotherapeut worden toegepast.

Alleen voor artsen neemt de belastingdienst een soepel standpunt in. Als die een normale praktijk combineren met alternatieve behandelingen zoals homeopathie, blijft het geheel voor de BTW vrijgesteld.

Deze vrijwel onomstreden fiscale praktijk staat op losse schroeven. Afgelopen vrijdag heeft de Hoge Raad het Europese Hof van Justitie in Luxemburg gevraagd of de alternatieve geneeswijzen in Nederland terecht altijd van de BTW-vrijstelling zijn uitgesloten. Zelf twijfelt de Raad daar namelijk aan.

De Hoge Raad heeft het Luxemburgse hof twee vragen voorgelegd. De eerste is of een in het BIG-register ingeschreven paramedicus zich op de BTW-vrijstelling kan beroepen als hij reguliere en alternatieve behandelingen combineert. Bijvoorbeeld als een fysiotherapeut de gewone erkende fysiotherapie aanvult met acupunctuur. De tweede vraag is of een alternatieve geneeswijze die geen genade vindt in de wet BIG – zoals acupuntuur – daardoor altijd onder de BTW valt.

Het zal nog zeker enkele jaren duren voordat de Europese rechter deze vragen beantwoordt. Vervolgens is Nederland aan deze opvatting gebonden. Het gevolg kan zijn dat voor (sommige) alternatieve geneeswijzen de huidige BTW-heffing vervalt. Zij kunnen dan 19 procent goedkoper worden.

Als dat de einduitkomst van de procedures is, wil dat nog niet zeggen dat de alternatieve behandelaars de in het verleden betaalde BTW bij de belastingdienst kunnen terugvragen. Daarvoor is het nodig dat zij tijdig bezwaar tegen de heffing hebben gemaakt. Tegelijk met de afdracht van de BTW moeten ze bij de belastinginspecteur bezwaar aantekenen tegen de betaling die ze net hebben gedaan. Mocht de Nederlandse BTW-heffing op alternatieve geneeswijzen later (deels) onwettig blijken, dan geeft de belastingdienst alsnog belasting terug, en wel met rente. Degenen die hebben verzuimd bezwaar aan te tekenen, lopen zo'n teruggaaf mis.

De patiënten van alternatieve therapeuten kunnen zelf met hun behandelaars afspreken dat ze meeprofiteren van een eventuele BTW-teruggaaf.