Kans op justitiële missers eindelijk verkleind

Het is onduidelijk wat Marc van Erve en Bart Nieuwenhuizen, beiden officier van justitie belast met terroristenzaken, precies heeft bewogen om zich over hun werk te laten interviewen (NRC Handelsblad, 7 oktober).

Het interview lijkt vooral een poging om na de mislukte huiszoeking bij het Marokkaanse gezin in Utrecht de `imagoschade' voor het openbaar ministerie zoveel als mogelijk te beperken. De boodschap van Van Erve en Nieuwenhuizen is duidelijk: justitie doet er alles aan om terroristische activiteiten te voorkómen en waar gehakt wordt vallen nu eenmaal spaanders.

Niemand kan uitsluiten, klaarblijkelijk ook het OM niet, dat af en toe ook onschuldige mensen van hun bed worden gelicht en voor enige tijd worden opgesloten. Dat is volgens Van Erve en Nieuwenhuizen helemaal niet zo erg en bovendien ook onvermijdelijk, omdat het OM in terroristenzaken nu eenmaal moet vertrouwen op informatie die het in zogenaamde ambtsberichten door onze Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst (AIVD) krijgt toegespeeld: ,,Eerst doe je een inval. Daarna ga je zoeken of je bewijzen kunt vinden. Het is heel erg moeilijk de herkomst en de geloofwaardigheid van de informatie die je in een ambtsbericht krijgt te beoordelen.'' Deze laatste uitspraak is verrassend, omdat het voor het eerst is dat het OM, bij monde van twee grijzende officieren van justitie, toegeeft dat AIVD-informatie niet heilig is.

Tot voor kort was het officiële standpunt van justitie namelijk dat er op de ambtsberichten van de AIVD niets viel af te dingen.

In het hoger beroep van de `eerste Rotterdamse terroristenzaak', liet de landelijke terreurofficier, mevrouw Van der Molen-Maesen, nog trots weten dat er geen ambtsbericht bij de AIVD de deur uitging, zonder dat zij daarvan eerst de juistheid én debetrouwbaar-

heid had vastgesteld. Daar voegde ze destijds nog aan toe dat ze, wegens haar bijzondere positie als terreurofficier, onbeperkt toegang had tot alle dossiers van de AIVD. Hoe verhoudt deze onder ede afgelegde verklaring van de landelijke terreurofficier zich nu tot de stellige uitspraken van Van Erve en Nieuwenhuizen?

Ik ben geneigd Van Erve en Nieuwenhuizen te geloven en de verklaring van Van der MolenMaesen met een stevige korrel zout te nemen. Natuurlijk heeft ook het OM geen idee van de betrouwbaarheid van de informatie die door de AIVD wordt aangeleverd. Dat weet waarschijnlijk ook de AIVD zèlf niet, omdat de veiligheidsdienst voor het verzamelen van informatie nu eenmaal vooral afhankelijk is van menselijke bronnen, met alle inherente tekortkomingen.

Het is in dit licht dus begrijpelijk dat het OM nu besloten heeft om terrorisme tot speciaal `aandachtsgebied' te promoveren om op die manier de afhankelijkheid van de AIVD en de kans op justitiële missers te verkleinen.

    • Michiel Pestman