Nieuwe gedichten Bredero ontdekt

Een Amsterdamse boekhistoricus heeft drie onbekende gedichten van de zeventiende-eeuwse schrijver Gerbrand Adriaensz Bredero teruggevonden. Ook ontdekte hij gedichten van Bredero's tijdgenoot Jan Jansz Starter die tot nu toe onbekend waren.

Dit betekent niet alleen een uitbreiding van het oeuvre van de twee dichters. De ontdekking werpt ook nieuw licht op de literaire situatie in Amsterdam omstreeks 1610. Er blijkt in deze jaren al een ongemeen felle strijd geleverd te zijn tussen leden van het rederijkersgezelschap d'Eglantier en jong aanstormend literair talent, waartoe ook Bredero behoorde. Bredero leefde van 1585 tot 1618.

Boekhistoricus en neerlandicus dr. Piet Verkruijsse van de Universiteit van Amsterdam trof het onbekende werk aan in bibliotheken in Zweden en Duitsland in drukken van de novellenbundel Tragische Historien uit 1612. Hij zal dit morgenmiddag bekendmaken op een openbaar colloquium van het Amsterdams Centrum voor de Studie van de Gouden Eeuw aan zijn universiteit.

Van de drie nieuwe gedichten van Bredero – auteur van blijspelen als de Spaansche Brabander, kluchten als de Klucht van de Koe en de postuum verschenen dichtbundel Groot liedt-boeck – zijn er twee origineel. Het derde is een vertaling.

In de twee nieuw ontdekte sonnetten stelt Bredero zich teweer tegen degenen die kritiek op zijn vertalingen hadden geleverd. Doet u dat uit `oude haet' of voor eigen roem, met plezier of `uyt nijt, uyt wreeck-lust om te wreken', zo vraagt hij zich af. In ieder geval, zo vat hij samen `Het schelden is geen kunst. Een Boer sal

stout'lijck wraken/ Tgheen hy in duysent jaer niet schoonder en soud' maken'. (Alleen een boer zal overmoedig kritiseren wat hij zelf in geen duizend jaar beter zou kunnen doen.) Het derde gedicht is een vertaling uit het Frans.

Aan het oeuvre van Starter (1593/1594-1626) – auteur van de dichtbundel Friesche lust-hof – worden twintig vertaalde gedichten toegevoegd en één origineel gedicht.

De teruggevonden drukken vormen een nieuwe schakel in de ingewikkelde druk- en tekstgeschiedenis van de zeer populaire, uit het Frans vertaalde verhalenbundels Tragische Historien, die van eind zestiende tot midden zeventiende eeuw in de Nederlanden verschenen.

Vrijdag in de Boekenbijlage:

Brero is gekwetst.