Voorstellen

De werkgroep-Jesurun doet ingrijpende voorstellen voor verandering van de bestuurlijke verhoudingen binnen het koninkrijk.

De Nederlandse Antillen worden afgeschaft als bestuurlijke entiteit. Curaçao en Sint Maarten worden zelfstandige landen binnen het koninkrijk. De overige eilanden (Bonaire, Saba en Sint Eustatius) worden `koninkrijkseilanden' die zelf rechtstreeks verdragen sluiten met Nederland.

De Tweede Kamer wordt uitgebreid met een parlement voor koninkrijkszaken.

Er komt een onderraad van de rijksministerraad, waarin de gevolmachtigde Antilliaanse ministers zitting hebben, evenals de meest betrokken Nederlandse bewindslieden.

De rechterlijke macht, het openbaar ministerie (voor zover het zware criminaliteit betreft) en de veiligheidsdiensten komen onder direct toezicht van het koninkrijk. Het Nederlandse college van procureurs-generaal wordt uitgebreid met een college van procureurs-generaal van de eilanden met bindende bevoegdheden voor het vervolgingsbeleid.

Ook het toezicht op de overheidsuitgaven komt onder toezicht van het koninkrijk. Een toezichtsraad kan de eilanden dwingende aanwijzingen geven en deze bij wanbeleid in het uiterste geval onder curatele stellen.

Het toezicht op behoorlijk openbaar bestuur wordt binnen koninkrijksverband vastgelegd in de vorm van prestatiecontracten op een manier die vergaander is dan nu al het geval is.