`Schaf lesgeld voor oudere leerling af'

Het kabinet staat positief tegenover voorstellen van de VVD en het CDA om het lesgeld voor leerlingen vanaf 16 jaar af te schaffen en om voor ouderen die na hun pensionering blijven werken een bijzonder belastingtarief van 10 procent in te voeren.

Dit zou minister Zalm (Financiën, VVD) vanmiddag zeggen in reactie op voorstellen van de Kamerleden Blok (VVD) en De Nerée tot Babberich (CDA) gisteravond tijdens de algemene financiële beschouwingen.

Volgens Blok kan het schrappen van het lesgeld – 936 euro per leerling vanaf 16 jaar in het vwo, havo, vmbo en mbo – worden gecompenseerd door te snoeien in inkomensafhankelijke tegemoetkomingen voor ouders met schoolgaande kinderen. ,,In de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten zit een component voor het lesgeld en aan de ander kant moeten ouders voor lesgeld betalen'', aldus Blok. Hij verwees naar een recent rapport van de ministeries van Financiën en Sociale Zaken over harmonisatie van inkomensafhankelijke regelingen, waarin staat dat het mogelijk is schoolgeld weg te strepen tegen andere regelingen zonder koopkrachteffecten voor gezinnen. Het CDA en de kleine christelijke partijen staan huiverig tegenover het voorstel, met name als gekort zou worden op de kinderbijslag, maar de PvdA en andere oppositiepartijen geven steun aan het voorstel. Financiën gaat ervan uit dat aan de uitruil geen budgettaire kosten zijn verbonden.

Ook het voorstel van het CDA om een belastingtarief van 10 procent in te voeren voor mensen die na hun pensionering blijven werken, kan rekenen op welwillende ontvangst van Zalm en steun in de Kamer. De Nerée beklemtoonde dat het CDA niet wil tornen aan de pensioenleeftijd van 65 jaar. Ouderen behouden in zijn voorstel hun pensioen en andere inkomstenbronnen. Als zij besluiten door te werken, zou het extra inkomen belast moeten worden tegen een speciaal tarief van 10 procent tot een maximum van 10.000 euro. ,,Het komt er op neer dat als je [als gepensioneerde] een baan hebt, je 90 procent van het loon overhoudt.'' De Nerée verwacht dat 200.000 ouderen in een voltijdbaan aan het werk zou kunnen gaan en dat uitzendbureaus als bemiddelaars in deze seniorenmarkt kunnen springen.

PvdA-woordvoerder Crone omarmde het plan van de CDA'er, maar Blok toonde zich terughoudend. Pas als er krapte op de arbeidsmarkt ontstaat, ziet de VVD'er iets in het voorstel van de coalitiegenoot.

Het kabinet streeft naar langer werken van ouderen, maar wil in deze kabinetsperiode niet aan de pensioenleeftijd van 65 jaar tornen. In de miljoenennota wordt wel verwezen naar een studie van het Centraal Planbureau waarin de economische effecten van een verhoging van de pensioenleeftijd worden beschreven. Door lagere pensioenlasten zou dit leiden tot hogere werkgelegenheid.