Afnemen seniorendagen mogelijk onrechtmatig 1

Het ontnemen van tegemoetkomingen aan oudere werknemers, zoals bijvoorbeeld de extra vakantiedagen, kan wel eens ontoelaatbaar zijn.

Weliswaar heeft de Commissie Gelijke Behandeling (CGB) uitgesproken dat dit op grond van de nieuwe Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid (Wgbla) is toegestaan, maar daarbij gaat de CGB voorbij aan het feit dat die wet moet voldoen aan de EG-richtlijn gelijke behandeling van november 2000.

In die richtlijn staat dat de lidstaten het bij hen bestaande beschermingsniveau niet mogen verlagen. Die belangrijke bepaling is niet in de Wgbla opgenomen. Het PvdA-Kamerlid Bussemaker heeft aan minister De Geus om een reparatiewet verzocht. De Geus vindt dat niet nodig. Hij meent dat de rechter per geval moet beoordelen of een tegemoetkoming aan een oudere werknemer ,,objectief gerechtvaardigd'' is.

Dat standpunt lijkt mij onjuist. In de richtlijn staat namelijk, dat de omzetting daarvan in nationaal recht onder geen beding mag leiden tot verlaging van het bestaande beschermingsniveau tegen discriminatie. De rechter mag de juistheid van het bestaande beschermingsniveau dus niet onderzoeken; hij moet dat zonder meer accepteren! De vraag is nu, of iedereen evenveel vakantiedagen geven `discriminatie' is. Ik denk dat dat inderdaad het geval kan zijn. Gelijke behandeling kán namelijk discriminatie zijn, als de situaties verschillen. We betalen immers ook niet allemaal evenveel belasting? De conclusie is dat de richtlijn de rechter verbiedt om de werknemer op grond van de Wgbla te benadelen.

Maar als ook de rechter tot de conclusie zou komen, dat de Nederlandse wetgever de EG-richtlijn niet op de juiste wijze in Nederlands recht heeft omgezet, dan heeft dat grote gevolgen. Dan kan namelijk iedere burger die door die fout wordt benadeeld, de Nederlandse staat aansprakelijk stellen voor de schade die hij lijdt.

Het ligt voor de hand dat de vakbonden deze strijdbijl gaan oppakken. Dat betekent vrijwel zeker een juridisch geschil tot aan het Europese Hof van Justitie. En als dát de vakbonden in het gelijk zou stellen, wordt de Wgbla ongetwijfeld alsnog snel gerepareerd. Maar dan wel na een flinke schade voor de staatskas en met groot gezichtsverlies van de Nederlandse wetgever