Kerry en Bush botsen hard over Irak

President Bush en zijn Democratische uitdager senator John Kerry stonden vannacht lijnrecht tegenover elkaar, toen zij hun visie op de oorlog in Irak en het buitenlands beleid verdedigden. Het eerste van drie presidentiële debatten van dit verkiezingsjaar eindigde zonder overduidelijke winnaar.

Volgens veel Amerikaanse commentatoren maakte niemand fatale fouten. Kerry bleef overeind, met vertoon van kennis van zaken, terwijl Bush na een langzame start de meest kwetsbare plekken in de verdediging van zijn tegenstander wist te treffen.

De president hamerde tijdens het anderhalf uur durende debat op wat hij zag als tegenstrijdigheden in Kerry's visie op Irak en de `gemengde signalen' die de Democraat daarover had uitgezonden. Kerry verweet Bush het Amerikaanse volk door misleiding een oorlog te hebben aangepraat die Osama bin Laden heeft geholpen bij de rekrutering voor Al-Qaeda.

In het strikt gereguleerde debat mochten de kandidaten elkaar geen vragen stellen, noch in de rede vallen. Maar zij vielen elkaar zo hard aan, dat het ingebouwde recht op een wederwoord regelmatig te hulp werd geroepen. In verschillende woordenwisselingen ging de twist over de vraag of president Bush wel alles heeft gedaan om een voldoende substantiële coalitie aan de oorlog te binden. Kerry meende van niet. Bush vond dat een negatief commentaar op de huidige bondgenoten in Irak, waardoor Kerry de kansen zou ondermijnen alsnog zo'n coalitie op de been te brengen.

Het debat vond plaats op de campus van de Universiteit van Miami, in de buurgemeente Coral Gables. De locatie was omgeven door intense veiligheidsmaatregelen.

De twee kandidaten waren het er over eens dat massavernietigingswapens in de handen van terroristen het grootste gevaar vormen dat de volgende president onder ogen moet zien. Saddam Hussein leek zulke wapens te bezitten, stelden beiden vast. Zij waren het er ook over eens dat de troepen niet halsoverkop uit Irak kunnen worden teruggetrokken. Maar zij verschilden grondig van mening over de rechtvaardiging van de oorlog in Irak, over het verloop daarvan en over de beste Amerikaanse politiek ten aanzien van Noord-Korea, China en de Soedan.

fragmenten: pagina 5

hoofdartikel: pagina 7

www.nrc.nl: dossier verkiezingen VS