Mevrouw Kroes verdient steun

Het artikel van Joep Dohmen in NRC Handelsblad van 23 september, doet het voorkomen alsof het niet noemen van allerlei nevenfuncties van mevrouw Neelie Kroes in het verleden, alvast een afdoende reden zou moeten zijn zich tegen haar aantreden als Europees Commissaris voor de Mededinging te keren.

Afgezien van de vraag of het niet noemen van allerlei aan commissariaten van het hoofdfonds verbonden Stichtingen en dochterondernemingen, zoals bij Corio, op zich al de moeite van het vermelden in een functiebeschrijving waard zijn, vind ik dat haar enorme netwerk in het internationaal bedrijfsleven haar eerder meer dan minder voor de functie, die zij zal gaan bekleden, geschikt maken.

In de afgelopen jaren is de Europese Commissie een aantal malen in haar besluiten of het niet toelaten van fusies van ondernemingen fiks door het Europese Hof van Justitie op de vingers getikt. De meest spraakmakende gevallen waren Airtours, Schneider/Legrand en Tetra/Sidel.

De door de Commissie verboden fusie tussen GE en Honeywell is nog in behandeling, evenals de boete wegens misbruik van dominante positie van Microsoft voor het Hof is aangevochten.

Het is ook niet voor niets dat de voorganger van mevrouw Kroes, prof. Mario Monti, in het afgelopen jaar de procedures voor het onderzoek van fusies aanzienlijk heeft gewijzigd. Een van de meest markante wijzigingen is het aan het onderzoek toevoegen van een bedrijfseconoom , naast de juristen die slechts regeltjes toepassen. De kritiek, in het verleden meermaals door het Europees Parlement geuit, op de procedure blijft desalniettemin overeind, dat de Europese Commissie zowel aanklager als rechter in haar concurrentiebeleid is.

Beroep op het Hof van Justitie wordt daarom niet alleen steeds vaker ingeroepen, maar blijft een in effectieve remedie, omdat het kwaad dan al is geschied, zoals uit de Airtours-zaak is gebleken. Omdat beroep kostbaar en langdurig is, vaak enkele jaren, komt het oordeel van het Hof als mosterd na de maaltijd, Airtours heeft inmiddels het loodje gelegd.

Het is daarom een zegen voor het steeds globaler opererend bedrijfsleven dat er nu eindelijk een Commissaris voor de Mededinging benoemd zal worden, die weet hoe de hazen lopen. Haar enorme netwerk en ervaring in de wereld van mondiale ondernemingen zal haar ongetwijfeld beter inzicht geven dan haar voorgangers in de overwegingen om marktaandelen door samenwerking te handhaven of te vergroten.

De VS hebben voor hun nationale ondernemingen in het verleden een beter oog gehad, dan de EU, daar mag best enig tegenwicht op komen.

Mevrouw Kroes verdient vanuit ons land en in het Europees Parlement eerder steun dan tegenwerking.

Florus Wijsenbeek is oud-lid Europees Parlement en directeur FIPRA Nederland, onderdeel van een mondiale consultancy voor mededingingszaken.

    • Florus Wijsenbeek