Kabinet schikt wat in

Prepensioen

Maatregelen. Om de sociale zekerheid betaalbaar te houden moet er meer worden gewerkt. Dit kan volgens het kabinet door VUT en prepensioen in 2006 af te schaffen voor mensen die op 1 januari 2005 jonger zijn dan 57 jaar. Dat heeft het kabinet voorgesteld in de rijksbegroting. De mensen die deze belastingvoordelen kwijtraken, kunnen door het afsluiten van een zogenoemde levensloopregeling tot twaalf procent van het bruto inkomen belastingvrij sparen, om dit dan op een zelf te kiezen moment op te nemen.

Bezwaren. Niet alleen oppositie en vakbonden, maar ook werkgevers en pensioenfondsen vinden dat dit plan de lagerbetaalden en mensen met zware beroepen in zorg en welzijn te weinig mogelijkheden biedt om eerder te stoppen met werken. Ook wordt gedacht dat als een werknemer zijn prepensioen zelf moet regelen bij een bank of verzekeraar, dit duurder wordt dan de huidige regeling.

Compromis. De fracties van CDA, VVD en D66 willen VUT en prepensioen in stand houden voor werknemers die volgend jaar 55 jaar of ouder zijn. Zo willen zij ,,het draagvlak voor de maatregel vergroten'', zo zei CDA-fractieleider Verhagen gisteren bij de Algemene Beschouwingen. De motie waar dit in staat stuitte niet op bezwaren bij het kabinet. Wel wees minister Zalm (Financiën) erop dat ,,dit betekent dat jongere werknemers meer moeten betalen voor die overgangsregeling''.

Ontslagvergoeding

Maatregelen. Het kabinet heeft voorgesteld de ontslagvergoeding die een werknemer bij ontslag krijgt van de werkgever volledig te korten op de werkloosheidsuitkering. Dit moet ervoor zorgen dat werklozen sneller weer gaan werken.

Bezwaren. Het wegvallen van de ontslagvergoeding wordt door de tegenstanders gezien als een te grote inkomensachteruitgang ineens. Vooral als dit oudere werknemers treft van wie de opleiding en vaardigheden achter zijn gebleven doordat hun werkgever daarin niet investeerde. Nu kan de ontslagvergoeding nog een barrière vormen om met name deze oudere werknemers te ontslaan.

Compromis. CDA, VVD en D66 hebben in hun motie voorgesteld de ontslagvergoeding niet af te schaffen, maar tot maximaal één netto-jaarsalaris te beperken. Ook tegen dit voorstel verzet het kabinet zich niet. Wel moet de hoogte van de ontslagvergoeding volgens het kabinet samenhangen met het aantal gewerkte jaren.

Onderwijs

Maatregelen. Het kabinet heeft in de rijksbegroting voorgesteld het collegegeld met honderd euro te verhogen. Ook wilde het kabinet dat mensen die na hun dertigste nog beginnen met een studie deze helemaal zelf betalen. Dit moest ook gaan gelden voor studenten uit een land buiten de Europese Unie. Verder wilde het kabinet bezuinigen op het geld voor kinderen met een achterstand (en de rest van het geld anders te verdelen).

Bezwaren. De lastenverzwaringen in het hoger onderwijs stroken volgens de tegenstanders (waaronder universiteiten, studenten en werkgeversorganisaties) niet met een van de belangrijkste doelstellingen van het kabinet: het bevorderen van de kenniseconomie. Ook wordt gevreesd dat ze zullen leiden tot minder studenten en meer uitval. De bezuiniging van honderd miljoen euro op het gemeentelijk budget om onderwijsachterstanden te bestrijden leidt volgens onder anderen de burgemeesters van de grote steden tot problemen in de vorm van extra onderwijsuitval en slechtere integratie. Hetzelfde zou gebeuren door de herverdeling van het geld voor onderwijsachterstanden, omdat daarbij etnische achtergrond vervalt als criterium.

Compromis. De bezuinigingen op onderwijs worden ingetrokken.

Grijs kenteken

Maatregelen. Het kabinet wilde het fiscale voordeel van het grijze kenteken voor bedrijfswagens schrappen.

Bezwaren. Zwaardere lasten voor het midden- en kleinbedrijf en voor mensen met een handicap die een aangepaste auto nodig hebben.

Compromis. Het grijze kenteken blijft bestaan.

De oppositiefracties vinden de compromissen tussen coalitie en kabinet onvoldoende. Ook de vakbonden vinden dat. Aanstaande zaterdag gaat een grote demonstratie tegen het kabinetsbeleid gewoon door.