Werkgevers achten zorgverlof `overbodig'

Het kabinet wil dat werknemers het recht krijgen langdurig voor familieleden met een levensbedreigende ziekte te zorgen. Het stuurde deze week het gewijzigde wetsvoorstel naar de Kamer. Werkgeversorganisatie VNO-NCW heeft grote bezwaren tegen het creëren van een wettelijk recht op langdurend zorgverlof en vraagt de Tweede Kamer om terug te komen op het kabinetsvoorstel.

Het probleem van VNO-NCW met de nieuwe regeling is vooral dat hij overbodig is. Volgens de werkgevers maken werknemers en werkgevers nu gewoon afspraken over het combineren van zorg en werk in deze gevallen. Wel moeten werknemers soms gebruik maken van gespaarde vakantiedagen of onbetaald verlof opnemen. Werkgevers zijn volgens VNO-NCW verplicht hun werknemers in staat te stellen om voor ernstig zieke kinderen of echtgenoten te zorgen op grond van ,,goed werknemerschap''. Een wettelijk recht staat maatwerkoplossingen in de weg, vinden de werkgevers. Zij benadrukken dat de werknemers meer eigen verantwoordelijkheid krijgen bij het combineren van zorg en werk. ,,De Nederlandse werknemer beschikt over een groot aantal vakantie-, verlof- en ATV-dagen. Ook door middel van de komende levensloopfaciliteit, waarvoor een wetsvoorstel is ingediend, kan de werknemer desgewenst sparen voor langdurend zorgverlof'', schrijft VNO-NCW.

Onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau wees dit jaar uit dat werknemers meestal geen gebruik maken van de huidige, speciale verlofregelingen.