Afschaffen regering op Antillen bepleit (Gerectificeerd)

De centrale landsregering van de Nederlandse Antillen dient volledig te worden afgeschaft. Curaçao en St. Maarten moeten autonome landen binnen het Koninkrijk der Nederlanden worden. De overige eilanden, Bonaire, Saba en Sint Eustatius, moeten onder rechtstreeks gezag van het Koninkrijk worden gebracht.

Dat staat in de conceptrapportage van de zogeheten werkgroep financieel/bestuurlijke verhoudingen, die op verzoek van de Nederlandse en Antilliaanse regering een blauwdruk heeft opgesteld voor de staatkundige toekomst van de Nederlandse Antillen.

De commissie stelt verder voor dat Nederland de staatsschuld van de Nederlandse Antillen, 4,8 miljard Antilliaanse gulden (2,4 miljard euro), voor een belangrijk deel overneemt. De Antillen zouden wel de rente betalen. In dat scenario – de commissie moet komende week nog besluiten over de definitieve tekst – zullen voor de Antillen de af te lossen rentebedragen aanzienlijk lager zijn dan nu het geval is, aangezien op de lokale kapitaalmarkt een hoger percentage geldt dan in Nederland.

In de werkgroep, onder voorzitterschap van de Antilliaanse oud-gouverneur E. `Papy' Jessurun, zijn vanuit Nederland oud-GroenLinks-leider P. Rosenmöller, de burgemeester van Leeuwarden, G. Dales, en oud-voorzitter van de werkgeversorganisatie VNO/NCW H. Blankert afgevaardigd. Politieke besluitvorming over de aanbevelingen moet volgens de werkgroep op korte termijn plaatshebben. ,,De problemen op de Nederlandse Antillen zijn groot en dulden geen verder uitstel', aldus de werkgroep.

Zowel minister De Graaf (Koninkrijksrelaties, D66) als het Antilliaanse kabinet heeft al aangegeven de adviezen als `zwaarwegend' te zullen beschouwen.

Alle betrokken eilandbesturen zijn het er over eens dat de centrale landsregering van de Nederlandse Antillen zo snel mogelijk moet worden afgeschaft, zo schrijft de werkgroep in de conceptrapportage.

Om dat mogelijk te maken is wijziging nodig van de Nederlandse Grondwet en van het inmiddels vijftig jaar oude Koninkrijksstatuut. Dit statuut regelt de staatkundige verhouding tussen Nederland, Aruba en de Nederlandse Antillen.

Om Curaçao en St. Maarten om te vormen tot zelfstandige landen binnen het Koninkrijk zijn volgens de werkgroep forse investeringen nodig in rechtshandhaving, de overheidsfinanciën en de deugdelijkheid van het openbaar bestuur.

Op het gebied van rechtshandhaving ontbreekt het aan middelen en capaciteit, zowel bij de bestrijding van grensoverschrijdende en lokale criminaliteit als bij terrorismebestrijding. Alle eilandgebieden hebben aangegeven de Hoge Raad in Nederland te beschouwen als onmisbare garantie voor onafhankelijke rechtspleging, ook als zekerheid voor investeerders. Op het gebied van de overheidsfinanciën constateert de werkgroep ,,permanente begrotingstekorten en liquiditeitsproblemen'. Ook het stelsel van sociale voorzieningen staat onder druk.

Achtergrond: pagina 7

Rectificatie

Jesurun

De artikelen Afschaffen regering op de Antillen bepleit en Antillen willen niet meer alleen (27 september, pagina 1 en 7) maken melding van een werkgroep voor de staatkundige toekomst van de Antillen onder leiding van oud-gouverneur E. `Papy' Jessurun van de Nederlandse Antillen. Dat is niet correct. De voorzitter heet Jesurun, en hij was gevolmachtigd minister van de Nederlandse Antillen.

    • Jos Verlaan