`Jongere moet ook kunnen rondkomen'

VNO-NCW wil een ruimere overgangsregeling voor het vroegpensioen. De VSO vindt dat ten opzichte van jongeren onverantwoord.

Het kabinet wil de fiscale steun voor stoppen met werken vóór het 65ste jaar intrekken. Onder maatschappelijke druk is de overgangsregeling verruimd. Werknemers ouder dan 57 kunnen nog van de belastingvrijstelling gebruikmaken. De werkgeversorganisatie die onderhandelt over het vroegpensioen van overheidspersoneel, VSO, vindt een verdere verruiming zoals VNO-NCW bepleit, onverantwoord ten opzichte van de jongeren. Vier vragen aan VSO-voorzitter Ina Sjerps.

Waarom zou het huidige systeem voor vroegpensioen niet voor een grotere groep oudere werknemers mogen blijven gelden?

,,De VSO steunt het idee van het kabinet dat mensen langer moeten doorwerken. Het vroegpensioen voor het overheidspersoneel is vrijwel helemaal een VUT-regeling op overslagbasis. Dat houdt in dat alle werknemers meebetalen. Nu wordt voor iedere overheidswerknemer 5 procent van het brutosalaris betaald aan de VUT-regeling, waaraan alleen de oudere werknemers rechten kunnen ontlenen. Als je de overgangsregeling verlengt, moeten jongere werknemers nog jaren langer meebetalen terwijl ze zelf niets krijgen. Bovendien is de cesuur in de regeling – mensen boven de 57 krijgen alles, beneden die leeftijd krijgen ze niets – onrechtvaardig. Wij pleiten ervoor de overgangsregeling niet te lang te maken en cohortsgewijs af te bouwen.''

Wat is cohortsgewijs afbouwen?

,,Dat betekent dat ook de ouderen die nog wel van de vroegpensioenregeling gebruik kunnen maken, er extra aan bijdragen. Dat kan als iedereen genoegen neemt met een latere prepensioenleeftijd dan hij nu van plan was. Dan krijg je een geleidelijker overgang. De regeling die het kabinet voorstelt, waarin werknemers van ouder dan 50 in de levensloopregeling kunnen sparen, maakt dat mogelijk.''

Kunnen de werknemers een ruimere overgangsregeling niet betalen?

,,De koopkracht van overheidswerknemers zal de komende jaren niet behouden kunnen worden als de huidige regeling niet verandert. Dat komt door de stijgende kosten van pensioen en vroegpensioen. Dus uitstel is niet wenselijk. Ook krijgen jongeren anders geen realistische mogelijkheid om te sparen voor een eigen levensloopregeling. Met daar bovenop de bezuinigingen van de overheid zullen we meer mensen moeten ontslaan. Als er straks onder druk van de Tweede Kamer meer geld bijkomt voor bijvoorbeeld de politie, bestaat de kans dat het opgaat aan de pensioenregeling in plaats van aan meer politieagenten. Wij moeten als werkgever een fatsoenlijke overgangsregeling voor ouderen treffen, maar we hebben ook de verantwoordelijkheid om te zorgen dat jongere werknemers, beneden de 55 jaar, die een huis moeten kopen en vaak kinderen hebben, kunnen rondkomen.''

Maar dat geldt toch ook voor de werkgevers van VNO-NCW?

,,Individuele bedrijven hebben er belang bij om mensen die misschien iets minder productief zijn te laten afvloeien op kosten van de andere werknemers en de staat. Dat geldt ook voor individuele overheidsdiensten, daarom wordt er ook daar ruim gebruikgemaakt van de regelingen. Maar als maatschappij steek je zo veel geld in inactiviteit, terwijl er onvoldoende geld is voor mensen die werken. Het is individuele rationaliteit en collectieve irrationaliteit.''

    • Elsje Jorritsma