Kapitaaldekking AOW is niet nodig

Prof. Van Praag pleitte in deze krant van 13 september voor een financiering van de AOW via kapitaaldekking. Ik denk dat dit niet wenselijk en niet noodzakelijk is.

Volgens Van Praag daalt de opbrengst van het omslagstelsel als gevolg van de vergrijzing. Dit is waar, maar de gedaalde opbrengst van een omslagstelsel is op lange termijn wel beter te ramen dan de opbrengst van beleggingen over een termijn van tientallen jaren. In het rapport Verzilverend Vergrijzen uit 1996 werd al beschreven dat de combinatie van een omslagstelsel in de AOW en kapitaaldekking in de aanvullende pensioenen zorgt voor een verdeling van risico over zowel vergrijzing als inflatie en tegenvallende beleggingsrendementen. Ik denk dat het daarom onwenselijk is om de volledige pensioenopbouw te financieren via kapitaaldekking. Daarnaast is het de vraag of het financieel realistisch is om dit kapitaal te sparen. In het vorig jaar verschenen boek Leven in een ouder wordende samenleving heb ik berekend dat een kapitaal van 127 procent van het bbp nodig is om de AOW te financieren.

Alle belastingbetalers betalen premies voor de Anw en de AWBZ, maar 65-plussers betalen geen AOW-premie. Sinds 2001 is de premie te laag om de AOW-pensioenen van te betalen. Het tekort wordt betaald uit de algemene middelen. Terwijl het aantal mensen in de werkende leeftijd van 15 tot 65 jaar vrijwel gelijk blijft rond 11 miljoen, verdubbelt het aantal AOW-gerechtigden van ruim 2 miljoen nu naar ruim 4 miljoen in 2038. Door deze stijging zal rond 2040 de helft van de AOW gefinancierd worden uit de algemene middelen. Dit betekent dat waar voorheen de AOW volledig werd betaald door 65-minners, via de belastingen, 65-plussers indirect ook een bijdrage leveren aan de AOW.

    • Sociale Verzekeringsbank
    • Lambrecht van Eekelen