Vreemdelingenzaken en Integratie

WIE: M.C.F. Verdonk (VVD)

WAT WIL ZIJ? Het overbruggen van de afstand tussen etnische minderheden en autochtonen in sociaal, cultureel en economisch opzicht. Een snellere asielprocedure. Effectiever omgaan met uitgeprocedeerde asielzoekers en illegalen. Het terugdringen van huwelijksmigranten en het weren van laagopgeleide `importbruiden'.

HOE? Nieuwkomers en oudkomers worden verplicht om op eigen kosten binnen vijf jaar Nederlands te leren en kennis op te doen van de Nederlandse samenleving. Doen ze dat niet, dan krijgen nieuwkomers geen permanente verblijfsvergunning. Dit nieuwe inburgeringsstelsel moet vanaf 2006 van kracht worden. Verder moeten gezinsherenigers al in het land van herkomst inburgeren. Hiervoor wordt midden volgend jaar het inburgeringsexamen in het buitenland ingesteld. Alle integratiecursussen worden aan de vrije markt overgelaten. De overheid ontwikkelt het komende jaar een systeem van certificering voor aanbieders van cursussen om zo duidelijkheid te scheppen over de kwaliteit van de lessen. Om uitgeprocedeerde asielzoekers en illegalen effectiever te kunnen uitzetten, wordt de capaciteit van de vreemdelingenbewaring met 432 plaatsen uitgebreid tot 2.000. Nieuwe asielzoekers moeten straks binnen zes maanden te horen krijgen of ze wel of niet mogen blijven. Wie blijft gaat naar een zogeheten oriëntatielocatie, de anderen naar een terugkeerlocatie. Een van de pijlers van het nieuwe Europese immigratie- en asielbeleid is de opvang van vluchtelingen in de regio. Nederland wil daarvoor volgend jaar één of meer pilotprojecten opzetten.

WAT IS ER AL GEBEURD? Vrijwel alle beleidsvoornemens zijn het afgelopen jaar al aangekondigd en in notities vervat. ,,Het jaar 2005'', schrijft Verdonk in de begrotingsstukken voor het komend jaar van Justitie, waaronder haar portefeuille valt, is dan ook vooral ,,een voorbereidend jaar.'' De wet- en regelgeving moet door de Tweede Kamer worden geloodst.