Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu

WIE: S.M. Dekker (VVD)

WAT WIL ZIJ? Meer bewegingsvrijheid voor burgers, bedrijven en bestuur. Accent leggen op `de ontwikkelkracht' van VROM. Meer woningen, achterstanden in oude en verpauperde wijken wegwerken en veel minder regels.

HOE? Deze doelstellingen had Dekker vorig jaar en voor komend jaar zijn ze hetzelfde. Ze beloofde na te gaan hoe betrokken partijen, zoals woningcorporaties, kunnen worden geprikkeld om meer te investeren in de stedelijke woningmarkt. Opdat er in twintig stedelijke regio's de komende vijf jaar 400.000 woningen bijkomen, stelt Dekker 650 miljoen euro beschikbaar. Harde afspraken, zegt de minister: ,,Ik ga afrekenen op werkelijk geleverde prestaties.'' Verder worden er 56 achterstandswijken afgebroken om nieuwbouw te kunnen realiseren; daarmee wordt de leefbaarheid vergroot. Het gaat om 540.000 woningen.

WAT IS ER AL GEBEURD? Dekker zit wat dit laatste betreft nog niet op de helft: in 23 van de 56 wijken zijn afspraken gemaakt tussen woningcorporaties, gemeentebesturen en andere partijen. Dekker en haar ambtenaren besteedden veel tijd en energie aan de huursubsidie. Er bleken grote problemen bij de uitbetaling van duizenden huursubsidies. Deze forse tegenvaller leidde tot ontevredenheid bij de Tweede Kamer. Verder is Dekker begonnen honderd regels te schrappen en nog eens honderd andere samen te voegen. `Van hindermacht naar ontwikkelkracht' is Dekkers leus. Dat kenmerkt ook de nota Ruimte die Dekker eerder dit jaar presenteerde. De nota werd een breuk met het verleden waarin vooral de rode en groene contouren van oud-minister Pronk in de herinnering bleven. Uit het stuk komt de belofte van de minister aan de Tweede Kamer voort dat er ook een nieuwe wet op de Ruimtelijke Ordening komt. Dat wordt het kader voor provincies en gemeenten om alles wat de nota belooft ook mogelijk te maken.