Sociale Zaken en Werkgelegenheid

WIE: A.J. de Geus (CDA)

WAT WIL HIJ? De sociale zekerheid zo inrichten dat zij betaalbaar is en solidariteit blijft bestaan. Het sociale stelsel moet meer verantwoordelijk bij mensen leggen om zelf ziekte of werkloosheid te voorkomen, terwijl de overheid een stap terug doet.

HOE? Om de sociale zekerheid betaalbaar te houden moet er meer gewerkt worden. De werkweek kan langer, werklozen en zieken moeten aan het werk, ouderen kunnen langer doorwerken en werk en zorg moet makkelijker te combineren zijn. Daarnaast moeten de lonen worden gematigd. In CAO's zouden regels die een langere werkweek onmogelijk maken moeten verdwijnen. De regelingen voor werklozen en zieken worden minder makkelijk toegankelijk en van minder lange duur, zodat deze mensen aan het werk gaan en geen beroep op de sociale zekerheid doen. Verder wordt geïnvesteerd in reïntegratietrajecten om werklozen en gedeeltelijk arbeidsongeschikten aan werk te helpen. Het afschaffen van VUT en prepensioen in 2006 moet ouderen stimuleren langer door te werken. De levensloopregeling moet vanaf 2006 werk en zorg makkelijker te combineren maken. Ze stelt werknemers in staat fiscaal voordelig te sparen voor vrije dagen. Loonmatiging hoopt de minister te bereiken door loonstijgingen in CAO's tot eind 2005 niet algemeen verbindend te verklaren. Om meer jongeren aan het werk te krijgen wil de minister deze kabinetsperiode 40.000 jeugdbanen creëren.

WAT IS ER AL GEBEURD? De plannen zijn rond om WAO, WW en de VUT- en prepensioenregelingen af te schaffen dan wel drastisch te hervormen. De toegang tot de opvolgers van de WAO in 2006, de Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten en de Wet Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten, is moeilijker door verscherpte criteria. Begonnen is met het volgens dezelfde verscherpte maatregelen keuren van de helft van de WAO'ers. Dit zal ruim twee jaar duren.